Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Örebro län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Klimatarbetet går bra i Örebro län. Länets utsläpp har minskat betydligt mer än riksgenomsnittet sedan 1990. Det är främst utsläppen från energiförsörjningen som minskat. Utsläppen från industri och arbetsmaskiner har ökat under perioden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Miljöövervakningen inom området luft har under en längre tid varit eftersatt inom länet, vilket lett till att kunskapen om luftkvalitén i vissa delar är för låg inom länet. För att säkra en god luftkvalitet behöver luftfrågorna lyftas på lokalt, nationellt och internationellt plan.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Tillståndet i länets vattenmiljöer förbättras främst på grund av minskat svavelnedfall. Länets utsläpp av försurande ämnen har ökat de senaste åren och i delar av länet har skogsbruket betydande försurningspåverkan. Det är viktigt att styrmedel skapas för att minska skogsbrukets försurande påverkan.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Farliga ämnen i produkter och varor ökar i länet. Samtidigt ökar intresset och engagemanget för miljöarbetet i samhället. Kraftfullare miljöåtgärder behövs i samhället för att nå målet. Att åtgärda förorenade områden kommer att ta tid och kräva stora resurser.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

De största insatserna på området gjordes under 90-talet och utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat med 85 procent fram till idag. Sveriges uppgift idag är att verka för att andra länder går över till ämnen som inte bryter ner ozonskiktet.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Örebro län skiljer sig inte från övriga delar av landet när det gäller stråldoser till allmänheten. Åtgärderna riktar in sig på information om solningens påverkan på huden. Hänsyn till problemet bör även tas vid kommunernas fysiska planering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Det är svårt att utläsa någon trend vad gäller läckage av näringsämnen i Örebro län. En svag tendens till sjunkande fosforbelastning kan dock skönjas. Det tar lång tid innan åtgärder mot övergödning får mätbara effekter. Engagemanget för övergödningsfrågor har dock ökat i länet under senare år.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Merparten av länets vatten är helt eller delvis skadade av fysiska ingrepp som dammar och rensningar. Åtgärdsarbetet i värdefulla vatten pågår och de senaste åren har ett 30-tal vandringshinder åtgärdats. Extra resurser behövs särskilt inom tillsyn av vattenverksamhet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvattenfrågor har länge haft låg prioritet i länet vilket lett till att kunskapen om grundvatten generellt sett är alldeles för låg. Grundvattenfrågorna behöver lyftas mer i det nationella och regionala miljöarbetet om miljömålet ska nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Hänsynen till våtmarker behöver förbättras, särskilt inom skogsbruket. Få våtmarker skyddas i länet. Arbetet med att återskapa och restaurera våtmarker är framgångsrikt inom skyddade områden och påbörjat inom rikkärr men behöver utvecklas utanför skyddade områden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Värdefulla skogsmiljöer påverkas fortfarande negativt av skogsbruket och miljöhänsynen behöver utvecklas mer. Ytterligare utbildningsinsatser inom skogsbruket behövs samtidigt som behovet av resurser till naturvärdesinventering ökar. Resurserna för arbetet med att skydda skog är otillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

I Örebro län fanns knappt 114 000 ha jordbruksmark år 2013. Under 2012 var 13,7 procent ekologisk produktion eller under omställning. En utmaning under kommande år blir att upprätthålla en bärkraftig jordbrukssektor som klarar att hantera de miljöinvesteringar som behövs för att nå miljömålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Viktiga insatser görs i länet för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsplanering, en hållbar bebyggelsestruktur samt god hushållning med energi och naturresurser. En majoritet av länets kommuner håller på eller har för avsikt att revidera sina översiktsplaner.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

De storskaliga förändringarna i landskapet inom främst skogssektorn har en fortsatt negativ påverkan på den biologiska mångfalden. De förslag till styrmedel som lagts under året ger inte förutsättningar för ett hållbart brukande. Finansiering från EU blir allt viktigare för naturvårdsarbetet.

Når vi målet i ditt län?

4