Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Regionala miljömål

Hallands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Vad gäller de halländska utsläppen av växthusgaser så har de minskat med 21 procent sedan 1990. De måste dock minska mer och i snabbare takt för att nå en hållbar nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit successivt bättre sedan 1990-talet även om den positiva trenden med minskande halter luftföroreningar har stannat av. Luftföroreningar orsakar dock fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Försurningssituationen i länet visar i vissa avseenden en positiv trend med minskande nedfall och ökande pH-värden i ytvatten. Länet har ändå den största andelen försurade sjöar i landet. Genom ökat uttag av skogsbiomassa ökar markförsurningen. Detta måste åtgärdas genom återföring av aska.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

I länet görs bland annat insatser för att minska spridningen av bekämpningsmedel samt för att minska användningen av farliga ämnen. Förorenade områden inventeras och åtgärdas. Fler och kraftfullare åtgärder behövs dock för att kunna nå målet på sikt.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Nationella och internationella åtgärder har varit framgångsrika. Den nationella bedömningen är att målet nås till år 2020. Då förväntas avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara avslutad, ozonuttunningen ha vänt och en stabilisering vara märkbar.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För att nå miljökvalitetsmålet behöver ytterligare åtgärder vidtas. Det är framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning som behöver genomföras. Viss osäkerhet råder även kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kvävetransporten. För fosfor är bilden mer osäker. Det finns en förbättringspotential både vad avser avloppsvattenreningen och åtgärder inom jordbruket. Östersjöplanen kräver fler och resurskrävande förändringar i jord- och skogsbruket.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det är idag långt till målet om att alla vatten ska ha god ekologisk status. Skyddet av värdefulla natur- och kulturmiljöer går långsamt och resurserna måste förstärkas. Det finns ett mycket stort behov av att restaurera vattenmiljöer men arbetet sinkas av brist på moderna lagar och resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Bekämpningsmedel och förhöjda nitrathalter har detekterats i källor och enskilda brunnar. Dock saknas tillräckligt med data för att påvisa om det skett någon förändring av grundvattnets kvalitet eller kvantitet. Bildandet av nya och revideringen av befintliga vattenskyddsområden fortskrider.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Situationen för Kattegatt är allvarlig vilket främst beror på fiskbeståndens situation. Genomförande av rekommendationer från Havs- och Vattenmyndigheten är viktiga åtgärder för att förbättra situationen för fiskbestånden. Detta gynnar även bottnarnas biologiska mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Skärpt hänsyn behövs inom skogsbruket. Få våtmarker skyddas i länet. Arbetet med återskapande och restaurering har ökat men är fortfarande otillräckligt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Länets skogar är starkt påverkade av grandominerat skogsbruk samtidigt som den biologiska mångfalden är beroende av lövträd och lövskogsmiljöer. Miljöhänsynen vid alla skogsbruksåtgärder måste utvecklas och förbättras. Betydande insatser för bevarande och utveckling av viktiga livsmiljöer krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Slättbygden brukas intensivt vilket påverkar åkermarkens egenskaper samt natur- och kulturmiljövärden negativt. Åkermark exploateras runt städerna i en hög takt. I inlandet trappar många lantbruksföretag ner vilket ger ökad igenväxning och sämre livsvillkor för arter knutna till odlingslandskapet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

God bebyggd miljö och dess preciseringar är sådant som i alla tider varit ledstjärna i samhällsplaneringen. Trots detta är målet långtifrån uppnått. Det kommer alltid att finnas såväl miljöaspekter som åtgärder som behöver förbättras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter och skärpt hänsyn behövs inom t ex samhällsplanering och vid samhällsekonomiska bedömningar. Tidigare neddragningar inom naturvårdssektorn har tvingat fram hårda prioriteringar inom säkerställande, förvaltning och samordning med övriga aktörer.

Når vi målet i ditt län?

4