Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Regionala miljömål

Hallands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Hallands utsläpp av klimatgaser har minskat med 30 procent sedan 1990, vilket är mer än genomsnittet för Sverige. Störst minskning har skett inom energiförsörjning. Inom transport- och jordbrukssektorn behövs det dock fler insatser för att minska klimatpåverkan.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit bättre sedan 1990-talet, även om minskningarna av luftföroreningshalterna delvis har stannat av. Luftföroreningar orsakar dock fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Försurningssituationen i länet visar i vissa avseenden en positiv trend med bland annat minskande nedfall och svagt ökande pH-värden i ytvatten. Länet har ändå den största andelen försurade sjöar i landet och mycket tyder dessutom på att det mesta av den naturliga återhämtningen redan skett.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Lagstiftning och forskning är viktigt för att styra utvecklingen åt rätt håll men även arbetet på regional nivå har betydelse. I länet pågår arbete med att utreda och åtgärda förorenade områden. Andra insatser för giftfri miljö är att ersätta miljöbelastande kemikalier och läkemedel mot mindre skadliga.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Nationella och internationella åtgärder har varit framgångsrika. Användningen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter minska. Nedbrytningen av ozonskiktet har avstannat och allt fler resultat tyder på att återväxten påbörjats. Den nationella bedömningen är att målet nås till 2020.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För att nå miljökvalitetsmålet behöver ytterligare åtgärder vidtas. Det är framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning som behöver genomföras. Viss osäkerhet råder även kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

För att uppnå internationella överenskommelser behövs fler och resurskrävande förändringar i jord- och skogsbruket. Åtgärder behövs avseende avloppsvattenreningen och åtgärder inom jordbruket. Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kväve. För fosfor är trenden inte lika tydlig.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Vi är idag långt ifrån målet om att alla vatten ska ha god ekologisk status. Det finns ett stort behov av att restaurera vattenmiljöer men arbetet sinkas av brist på moderna lagar och resurser. Skyddet av värdefulla natur- och kulturmiljöer går alldeles för långsamt och resurserna måste förstärkas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillräckligt med data saknas för att påvisa om det skett någon förändring av grundvattnets kvalitet eller kvantitet men bekämpningsmedel, förhöjda nitrathalter och höga halter av PFAS har påvisats i källor och brunnar. Arbetet med vattenskyddsområden samt framtagandet av en regional vattenförsörjningsplan fortskrider.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Situationen för Kattegatt är allvarlig vilket främst beror på fiskbeståndens situation. Genomförande av rekommendationer från Havs och Vattenmyndigheten är viktiga åtgärder för att förbättra situationen för fiskbestånden. Detta gynnar även bottnarnas biologiska mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan i stor skala. Skärpt lagstiftning om hydrologisk hänsyn behövs inom skogsbruket. Få våtmarker skyddas i länet. Arbetet med återskapande och restaurering pågår men med alltför små resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Även om flera framåtsyftande åtgärder sker är miljötillståndet i skogen fortsatt otillfredsställande. Det finns för lite areal lämpliga livsmiljöer för arter och biologisk mångfald. Miljöhänsynen vid alla typer av skogsbruksåtgärder måste utvecklas och förbättras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Strukturförändring av jordbruksföretagen leder till större företag och mer koncentrerad djurhållning till de bättre jordbruksbygderna. Det ger negativ effekt på skötseln av många värdefulla gräsmarker. Arealen jordbruksmark minskar fortfarande till följd av upphört brukande eller exploatering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

God bebyggd miljö är ett komplext och innehållsrikt mål. Många av preciseringarna är frågor som i alla tider varit ledstjärna i samhällsplaneringen, men som tyvärr kommer i konflikt med andra, ibland mer kortsiktiga, önskemål i samhället. Mer kraftfulla åtgärder krävs för att målet ska kunna uppfyllas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Ökad delaktighet och utveckling av arbetet behövs inom alla sektorer och vid samhällsekonomiska bedömningar, samtidigt som brist på medel och minskade möjligheter att driva nya åtgärdsprojekt tvingar fram hårda prioriteringar.

Når vi målet i ditt län?