Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Regionala miljömål

Hallands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Hallands utsläpp av klimatgaser har minskat med 27 procent sedan 1990, vilket innebär att etappmålet till 2020 ser ut att nås. Däremot är det långt kvar till måluppfyllelse av Begränsad klimatpåverkan, med en hållbar nivå för utsläpp av klimatgaser år 2050.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit bättre sedan 1990-talet, även om minskningarna av luftföroreningshalterna delvis har stannat av. Luftföroreningar orsakar dock fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Försurningssituationen i länet visar i vissa avseenden en positiv trend med minskande nedfall och svagt ökande pH-värden i ytvatten. Länet har ändå den största andelen försurade sjöar i landet. Genom ökat uttag av skogsbiomassa ökar markförsurningen. Detta måste åtgärdas genom återföring av aska.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Ett stort antal kemiska ämnen finns i vårt samhälle idag som i olika utsträckning påverkar människa och miljö. I länet görs flera insatser för att minska användningen av farliga ämnen och allt fler förorenade områden i Halland övergår i åtgärdsfas. Fler åtgärder behövs dock för att nå målet på sikt.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Nationella och internationella åtgärder har varit framgångsrika. Användingen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter minska. Den nationella bedömningen är att målet nås till 2020. Då förväntas avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen vara avslutad, ozonuttunningen vänt och en stabilisering vara märkbar.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För att nå miljökvalitetsmålet behöver ytterligare åtgärder vidtas. Det är framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning som behöver genomföras. Viss osäkerhet råder även kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kväve. För fosfor är trenden inte lika tydlig. Åtgärder behövs avseende avloppsvattenrening och åtgärder inom jordbruket. För att uppnå internationella överenskommelser krävs fler och resurskrävande förändringar i jord- och skogsbruket.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Vi är idag långt ifrån målet om att alla vatten ska ha god ekologisk status. Skyddet av värdefulla natur- och kulturmiljöer går alldeles för långsamt och resurserna måste förstärkas. Det finns ett stort behov av att restaurera vattenmiljöer men arbetet sinkas av brist på moderna lagar och resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Bekämpningsmedel och förhöjda nitrathalter har detekterats i källor och enskilda brunnar. Dock saknas tillräckligt med data för att påvisa om det skett någon förändring av grundvattnets kvalitet eller kvantitet. Bildandet av nya och revideringen av befintliga vattenskyddsområden fortskrider.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Situationen för Kattegatt är allvarlig vilket främst beror på fiskbeståndens situation. Genomförande av rekommendationer från Havs och Vattenmyndigheten är viktiga åtgärder för att förbättra situationen för fiskbestånden. Detta gynnar även bottnarnas biologiska mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan i stor skala. Skärpt lagstiftning om hydrologisk hänsyn behövs inom skogsbruket. Få våtmarker skyddas i länet. Arbetet med återskapande och restaurering pågår men med alltför små resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Även om flera framåtsyftande åtgärder sker är miljötillståndet i skogen fortsatt otillfredsställande. Det finns för lite areal lämpliga livsmiljöer för biologisk mångfald. Miljöhänsynen vid alla skogsbruksåtgärder måste utvecklas och förbättras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Slättbygden brukas intensivt på allt större gårdar, åkrar runt tätorterna exploateras medan lantbruk läggs ner i skogsbygden på grund av dålig lönsamhet. Positiva insatser görs för att hejda förlust av värden i odlingslandskapet men det är ännu inte tillräckligt för att vända utvecklingen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

God bebyggd miljö och dess preciseringar är sådant som i alla tider varit ledstjärna i samhällsplaneringen. Trots detta har man långtifrån uppnått målet. Det behövs mer kraftfulla insatser för att vi ska närma oss målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Ökad delaktighet och utveckling av arbetet behövs inom alla sektorer och vid samhällsekonomiska bedömningar. Neddragningar inom naturvårdssektorn tvingar fram hårda prioriteringar inom säkerställande, skötsel och samordning med övriga aktörer.

Når vi målet i ditt län?

4