Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Hallands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Hallands utsläpp av klimatgaser har minskat med 28 procent sedan 1990, vilket är mer än genomsnittet för Sverige. Störst minskning har skett inom energiförsörjning samt transporter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i halländska tätorter har blivit bättre sedan 1990-talet, även om minskningarna av luftföroreningshalterna delvis har stannat av. Luftföroreningar orsakar likväl fortfarande betydande skador på människors hälsa liksom på växtlighet och kulturföremål.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Försurningssituationen i länet visar i vissa avseenden en positiv trend med bland annat minskande nedfall och svagt ökande pH-värden i ytvatten. Länet har ändå den största andelen försurade sjöar i landet och mycket tyder dessutom på att det mesta av den naturliga återhämtningen redan skett.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Lagstiftning och forskning är viktigt för att styra utvecklingen åt rätt håll men även arbetet på regional nivå har betydelse. I länet pågår arbete med att utreda och åtgärda förorenade områden. Andra insatser för giftfri miljö är att ersätta miljöbelastande kemikalier och läkemedel mot mindre skadliga.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Nationella och internationella åtgärder har varit framgångsrika. Användningen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter att minska. Nedbrytningen av ozonskiktet har avstannat och allt fler resultat tyder på att en återväxt påbörjats. Den nationella bedömningen är att målet nås till 2020.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För att nå miljökvalitetsmålet behöver ytterligare åtgärder vidtas. Det är framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning som behöver genomföras. Viss osäkerhet råder även kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

För att uppnå internationella överenskommelser behövs fler och resurskrävande förändringar i jord- och skogsbruket. Åtgärder behövs avseende avloppsvattenreningen och inom jordbruket. Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kväve. För fosfor är trenden inte lika tydlig
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Vi är idag långt ifrån att nå miljökvalitetsmålet för länets vatten. Det finns ett fortsatt stort behov av att restaurera vattenmiljöer men arbetet sinkas av brist på moderna lagar och resurser. Skyddet av värdefulla natur- och kulturmiljöer går alldeles för långsamt och resurserna måste förstärkas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillräckligt med data saknas för att påvisa om det skett någon förändring av grundvattnets kvalitet, men bekämpningsmedel, förhöjda nitrathalter och höga halter av PFAS har påvisats. Grundvattennivåerna har varit mycket låga under en längre period vilket resulterat i bevattningsförbud i södra Halland.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kattegatts situation är allvarlig vilket främst beror på de svaga fiskbestånden. Torsken har visat en svagt positiv trend till följd av det fiskefria området i södra Kattegatt. Områdets reglering behöver bibehållas eller skärpas för att stärka bestånden samt förbättra bottnarnas biologiska mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan i stor skala. Skärpt lagstiftning om hydrologisk hänsyn behövs inom skogsbruket. Få våtmarker skyddas i länet. Arbetet med återskapande och restaurering pågår men med alltför små resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Många förbättrande insatser görs men miljötillståndet i skogen är fortfarande otillfredsställande. Det finns för lite areal lämpliga livsmiljöer för arter och biologisk mångfald. Miljöhänsynen i skogsbruket måste fortsätta att förbättras, utvecklas och omfatta alla skogsbruksåtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Strukturförändring av jordbruksföretagen ger större och konkurrenskraftigare företag och koncentrerar djurhållningen till slättbygden. Det försämrar skötseln av värdefulla gräsmarker, framförallt i skogsbygderna. Arealen jordbruksmark är i princip oförändrad sedan förra året.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Delar av målet har alltid varit ledstjärna i samhällsplaneringen. Utmaningen är att göra bra avvägningar så att värdena i den byggda miljön bevaras och utvecklas. För att nå målet behövs bland annat ökade insatser för god arkitektur, samt skydd av tätortsnära grönområden och kulturvärden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Ökad delaktighet och utveckling av arbetet behövs inom alla sektorer och vid samhällsekonomiska bedömningar, där arbetet med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur kan utgöra ett bra steg för att tydliggöra behovet av åtgärder på landskapsnivå.

Når vi målet i ditt län?