Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Regionala miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

I större grundvattentäkter är det vanligt med förekomst av bekämpningsmedelsrester. För enskilda brunnar är kvalitetsproblem mycket vanligt, men mer analysdata behövs för att förstå problemens storlek och art. Kunskapsnivån om grundvatten måste höjas och arbetet med vattenskyddsområden måste stärkas.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Bedömningen är mer positiv än den nationella 2014. Länet är gynnat när det gäller tillgången och kvaliteten på grundvatten. Regional planering har ökat förutsättningarna för ett bättre skydd av grundvattnet. Uttaget av naturgrus har minskat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Grundvatten på Gotland har en hög sårbarhet jämfört med övriga landet. Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men enligt de undersökningar av grundvattnet som görs kan man dock inte se någon tydlig förändring i positiv riktning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gävleborgs län

Målet är nära att nås. En regional vattenförsörjningsplan tas fram och kommunerna inrättar och reviderar fler vattenskyddsområden, men arbetstakten bör öka. Genom vattenförvaltningsarbetet har medvetandet om grundvattnets betydelse och sårbarhet ökat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Bekämpningsmedel och förhöjda nitrathalter har detekterats i källor och enskilda brunnar. Dock saknas tillräckligt med data för att påvisa om det skett någon förändring av grundvattnets kvalitet eller kvantitet. Bildandet av nya och revideringen av befintliga vattenskyddsområden fortskrider.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Länet är förhållandevis rikt på grundvatten av god kvalitet. För att ge en säker dricksvattenförsörjning behöver viktiga grundvattenresurser ges ett bra skydd och beaktas i samhällsplaneringen. Kunskapen om grundvattnets kvalitet och kvantitet samt påverkan på angränsande ekosystem behöver öka.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jönköpings län

Generellt sett är kvaliteten på grundvattnet bra i länet. Men på sina håll förekommer det problem med förorenat grundvatten. Att sanera dessa grundvattenförekomster är dyrt och komplicerat. Förebyggande arbete genom till exempel bildande av vattenskyddsområden är därför viktigt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Utvecklingstakten i det nuvarande förebyggande arbetet med att skydda vårt dricksvatten går för långsamt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Grundvattnet har generellt god kvalitet, utom i några områden där det har förorenats av jordbruk, förorenade områden eller försurning. Grundvatten är ett trögt system, och det tar lång tid innan åtgärder ger förbättrad grundvattenkvalitet. Vattenskyddsområden bör uppdateras i högre takt än nu.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Tillgången och kvaliteten på grundvattnet är generellt sett god i länet. Dock saknar många vattentäkter ett fullgott skydd och kännedomen om grundvattnets kvalitet och kvantitet är dålig i många områden. Tid och medel är de största hindren för att nå målet till 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter. På vissa håll råder konkurrens om vattnet. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

En positiv utveckling har skett för skydd av länets grundvattenresurser, minskat uttag av naturgrus och påverkan på grundvattennivåer. Men ytterligare insatser krävs för att säkerställa grundvatten av god kvalitet på lång sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Länets vattentäkter har oftast god dricksvattenkvalitet, men enstaka täkter med föroreningar i råvattnet förekommer. Data om flera grundvattenförekomsters kemiska status saknas. Skyddet för grundvatten behöver stärkas och vattenförsörjningsplaner bör upprättas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Inom länet finns miljöproblem i form av höga salthalter samt bekämpningsmedel och andra miljögifter. Generellt sett bedöms dock grundvattnet vara av god kvalitetet. Mer kunskap om påverkan på grundvattnet behövs och ytterligare insatser krävs för att åtgärda kända problem och undvika framtida risker.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Värmlands län

Tillgången till grundvatten av god kvalitet är i allmänhet god, med vissa lokala undantag. Kunskapen om var de lokala undantagen finns behöver förbättras. Flera vattenskyddsområden för grundvattentäkter är på gång att inrättas eller revideras, men fler behövs. Utvecklingen i miljön är positiv.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västerbottens län

En regional vattenförsörjningsplan har tagits fram och fler kommuner inrättar/reviderar vattenskyddsområden. Riksintresse för dricksvattenanläggningar föreslås. Kommersiellt uttag av naturgrus i vattenskyddsområden minskar. Kunskap om grundvattennivåer och påverkan på ekosystem behöver förbättras.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västernorrlands län

De naturgivna förutsättningarna i länet är relativt goda, men kunskapen om grundvatten är för låg. Attitydförändringar behövs för att se grundvatten som en resurs för regional utveckling. Vattenskyddsområden revideras och fastställs inte i tillräckligt hög takt.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västmanlands län

Västmanlands län har god grundvattentillgång och mestadels god grundvattenkvalitet. Vissa kvalitetsproblem förekommer dock. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att förbättra grundvattenkvaliteten och åtgärder behövs också för att förbättra skyddet av grundvattenbärande grusavlagringar.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västra Götalands län

Tillståndet för länets grundvatten är generellt bra och medger en stabil dricksvattenförsörjning, även om lokala problem finns. Underlaget är dock för dåligt för att man säkert ska kunna bedöma tillståndet för länets grundvatten och behovet av kunskapsuppbyggnad är stort.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Grundvattenfrågor har låg prioritet i länet vilket lett till att kunskapen om grundvatten är alldeles för låg. För att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning och en god livsmiljö för växter och djur i grundvattenpåverkade ekosystem måste dessa frågor lyftas mer nationellt och regionalt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Överlag bedöms kvaliteten på grundvattnet i Östergötland vara god. Arbetet med inrättande av vattenskyddsområden går framåt och en regional vattenförsörjningsplan är fastställd. Länets bedömning är att ökade resurser för framförallt miljöövervakning behövs för att uppnå målet med vattendirektivsarbetet.

Når vi målet i ditt län?

4