Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Regionala miljömål

9. Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

I större grundvattentäkter är det vanligt med förekomst av bekämpningsmedelsrester. För enskilda brunnar är kvalitetsproblem mycket vanligt, men mer kemidata behövs för att förstå problemens storlek och art. Kunskapsnivån om grundvatten måste höjas och arbetet med vattenskyddsområden måste stärkas.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Bedömningen är mer positiv än den nationella 2013. Länet är gynnat när det gäller tillgången och kvaliteten på grundvatten. Regional planering har ökat förutsättningarna för ett bättre skydd av grundvattnet. Uttaget av naturgrus har minskat.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gävleborgs län

Målet är nära att nås. En regional vattenförsörjningsplan tas fram och kommunerna inrättar och reviderar fler vattenskyddsområden, men arbetstakten bör öka. Genom vattenförvaltningsarbetet har medvetandet om grundvattnets betydelse och sårbarhet ökat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Bekämpningsmedel och förhöjda nitrathalter har detekterats i källor och enskilda brunnar. Dock saknas tillräckligt med data för att påvisa om det skett någon förändring av grundvattnets kvalitet eller kvantitet. Bildandet av nya och revideringen av befintliga vattenskyddsområden fortskrider.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Vi behöver öka kunskapen om grundvattnets kvalitet och kvantitet samt öka takten i skyddsarbetet av de kommunala dricksvattentäkterna. Kommunerna arbetar med att inrätta eller revidera fler vattenskyddsområden. En regional vattenförsörjningsplan för länet är ute på remiss.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jönköpings län

Generellt sett är kvaliteten på grundvattnet bra i länet. Men på sina håll förekommer det problem med förorenat grundvatten. Att sanera dessa är dyrt och komplicerat och förebyggande arbete genom till exempel bildande av vattenskyddsområden är därför viktigt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Utvecklingstakten i det nuvarande förebyggande arbetet med att skydda vårt dricksvatten går för långsamt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Grundvattnet har generellt god kvalitet, utom i några områden där det har förorenats av jordbruk, förorenade områden eller försurning. Grundvatten är ett trögt system, och det tar lång tid innan åtgärder ger förbättrad grundvattenkvalitet. Vattenskyddsområden bör uppdateras i högre takt än nu.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Tillgången till grundvatten är generellt sett god i Skåne men vattnets kvalitet påverkas negativt av en rad olika verksamheter och på sina håll råder konkurrens om vattnet. Grundvattnet behöver beaktas mer och ges större tyngd inom samhällsplanering, tillsyn, tillståndsgivning och vattenförvaltning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Länets vattentäkter har god dricksvattenkvalitet, men det finns spår av föroreningar. Information om grundvattenförekomsternas kemiska status saknas. Skyddet för grundvatten behöver stärkas och vattenförsörjningsplaner bör upprättas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Grundvatten är, liksom ytvatten, en del av vattnets kretslopp. Miljöproblemen orsakas av läckage av näringsämnen, bekämpningsmedel och andra ämnen. En förutsättning för att nå målet är att även miljömålen Ingen övergödning och Giftfri miljö och God bebyggd miljö nås.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västerbottens län

En regional vattenförsörjningsplanhar tagits fram och fler kommuner inrättar och reviderar sina vattenskyddsområden. Riksintresse för dricksvattenanläggningar föreslås. Kommersiella uttag av naturgrus i vattenskyddsområden minskar. Kunskap om grundvattennivåer och påverkan på ekosystem behöver förbä
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västra Götalands län

Tillgången och kvaliteten på länets grundvatten medger en säker dricksvattenförsörjning även om vissa lokala problem finns. Höjda grundvattennivåer som effekt av klimatförändringarna kan i förlängningen innebära risker för stor påverkan på viktiga samhällsfunktioner.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Trenden för utvecklingen i miljön är ändå positiv. Till stor del saknas data om länets grundvatten, men kunskapen har förbättras genom miljöövervakningen de senaste åren.

Når vi målet i ditt län?

4