Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Regionala miljömål

6. Säker strålmiljö

smiley saknas

Blekinge län

Antalet hudcancerfall ökar som en följd av den exponering av UV-strålning vi utsätter oss för. En av de viktigaste åtgärderna för att nå miljökvalitetsmålet är att förändra människors livsstil och attityd kring utseende kopplat till solning. Hänsyn till problemet bör även tas vid kommunernas fysiska planering.
smiley saknas

Dalarnas län

Den nationella bedömningen 2015 är att målet är nära att nås. Länet har låg naturlig bakgrundsstrålning men lokalt orsakar markradon höga radonhalter i inomhusluften. Solvanorna gör att antalet hudcancerfall ökar kraftigt. Exponeringen för elektromagnetiska fält har inte ökat under senare år.
smiley saknas

Gotlands län

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning fortsätter att öka. Informationskampanjer om goda solvanor genomförs sommartid. Elektromagnetisk strålning och radon beaktas i översiktsplanen för Region Gotland. Det regionala kunskapsunderlaget är i viss mån bristfälligt.
smiley saknas

Gävleborgs län

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i länet. För att nå målet krävs information om risker med solning och att sola i solarier samt en attitydförändring till solande. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön fortsätter generellt att vara låga.
smiley saknas

Hallands län

För att nå miljökvalitetsmålet behöver ytterligare åtgärder vidtas. Det är framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning som behöver genomföras. Viss osäkerhet råder även kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
smiley saknas

Jämtlands län

I det stora hela saknas det underlagsmaterial och en heltäckande bild av strålmiljön och det finns idag mycket begränsade resurser för att öka kunskapen och ändra beteenden. En ändrad attityd till solande är en viktig del för att nå målet.
smiley saknas

Jönköpings län

Trenden visar på ett ökat antal hudcancerfall i länet. I länet genomförs informationsinsatser med syfte att öka människors medvetenhet för riskerna med UV-strålning och kunskapen om hur det går att skydda sig.
smiley saknas

Kalmar län

Styrmedel och informationsinsatser krävs för att målet ska nås. Detta gäller i huvudsak avseende exponering för UV-strålning, som kan orsaka hudcancer. Åtgärder för att uppnå målet vidtas främst på nationell nivå.
smiley saknas

Kronobergs län

För detta miljömål bedrivs inget samlat regionalt arbete. Regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser saknas, utom i någon mån för av exponering för UV-strålning där antalet hudcancerfall kan konstateras öka. För att bryta den trenden måste människors solvanor ändras.
smiley saknas

Norrbottens län

Det går inte att se någon entydig utveckling när det gäller risker med strålning i Norrbotten. På flera områden är utvecklingen positiv, inom andra går utvecklingen åt fel håll.
smiley saknas

Skåne län

För att nå miljökvalitetsmålet behöver framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning genomföras. Viss osäkerhet råder kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
smiley saknas

Stockholms län

Informations- och tillsynsinsatser krävs för att ändra befolkningens solvanor så att antalet hudcancerfall kan minska. För elektromagnetiska fält bör försiktighetsprincipen tillämpas i till exempel detaljplaner, så att inte människor exponeras för värden som överskrider de rekommenderade.
smiley saknas

Södermanlands län

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Samtliga delar av målet, förutom de som berör hudcancer, bedöms möjliga att nå med beslutade styrmedel. För att de skadliga verkningarna av UV-strålning ska minskas krävs ett omfattande folkhälsoarbete som leder till beteendeförändringar.
smiley saknas

Uppsala län

För att på sikt kunna vända tren¬den av ökande fall av hudcancer i länet behövs förändrade solvanor. Länsstyrel¬sen bedömer att det sker mest effekti¬vt genom information om sunda solvanor, föredragsvis redan i skolan. Det är också angelä¬get med en fortsatt satsning på radonfrågorna.
smiley saknas

Värmlands län

Tillståndet i länet följer den nationella utvecklingen som på flera områden är positiv. Ett område går i negativ riktning och det är att antalet hudcancerfall orsakade av ultraviolett strålning (UV) ökar.
smiley saknas

Västerbottens län

Prognosen för de delar av miljökvalitetsmålet som omfattar strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält bedöms vara god. Däremot bedöms den del som handlar om exponering för UV-strålning inte vara möjlig att nå. Viktiga insatser för att nå målet är information och rådgivning.
smiley saknas

Västernorrlands län

Antalet fall av malignt melanom ökar med oroväckande takt i Sverige och i Västernorrlands län. Information om risker i samband med exponering för UV-strålning från solen och solarier måste prioriteras på nationell, lokal och regional nivå.
smiley saknas

Västmanlands län

I länet finns det flera kärntekniska anläggningar (länets sjukhus samt Westinghouse Electric Sweden AB i Västerås). Västmanlands län ligger under riksgenomsnittet för kvinnor men över riksgenomsnittet för män vad gäller diagnosen malignt melanom.
smiley saknas

Västra Götalands län

Miljökvalitetsmålet är nära att nås till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla bör vara försiktiga med sitt solande, använda handsfree till mobiltelefonen och se upp med exponering för lågfrekventa magnetfält, exempelvis från kraftledningar.
smiley saknas

Örebro län

Örebro län skiljer sig inte från övriga delar av landet när det gäller stråldoser till allmänheten. Länet ligger något under riksgenomsnittet vad gäller antalet hudcancerfall. Åtgärderna riktar in sig på information om solningens påverkan på huden.
smiley saknas

Östergötlands län

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Svårigheten ligger framförallt i att minska antalet hudcancerfall. För att göra detta möjligt krävs en attitydförändring till solandet.

Når vi målet i ditt län?