Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Regionala miljömål

6. Säker strålmiljö

smiley saknas

Blekinge län

I vår närmiljö finns det strålkällor orsakade av människor samt naturliga strålkällor. För att hantera riskerna och effekterna med dessa, krävs insatser från både myndigheter och allmänheten.
smiley saknas

Dalarnas län

Den nationella bedömningen 2013 är att målet är nära att nås. Länet har låg naturlig bakgrundsstrålning men lokalt orsakar markradon höga radonhalter i inomhusluften. Solvanorna gör att antalet hudcancerfall ökar kraftigt. Exponeringen för elektromagnetiska fält har inte ökat under senare år.
smiley saknas

Gävleborgs län

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i länet. För att nå målet krävs information om risker med solning och att sola i solarier samt en attitydförändring till solande. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön fortsätter generellt att vara låga.
smiley saknas

Hallands län

För att nå miljökvalitetsmålet behöver ytterligare åtgärder vidtas. Det är framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning som behöver genomföras. Viss osäkerhet råder även kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
smiley saknas

Jämtlands län

I det stora hela saknas det underlagsmaterial och en heltäckande bild av strålmiljön, och det finns idag mycket begränsade resurser för att öka kunskaper och ändra beteenden. Bedömningen är att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020.
smiley saknas

Jönköpings län

Trenden visar på ett ökat antal hudcancerfall i länet. I länet genomförs informationsinsatser med syfte att öka människors medvetenhet för riskerna med UV-strålning och kunskapen om hur man skyddar sig.
smiley saknas

Kalmar län

Styrmedel och informationsinsatser krävs för att målet ska nås. Detta gäller i huvudsak avseende exponering för UV-strålning, som kan orsaka hudcancer. Åtgärder för att uppnå målet vidtas främst på nationell nivå.
smiley saknas

Kronobergs län

För detta miljömål bedrivs inget samlat regionalt arbete. Regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser saknas, utom för av exponering för UV-strålning där antalet fall av hudcancer ökar även i Kronobergs län. För att bryta den trenden måste människors solvanor och livsstil ändras.
smiley saknas

Skåne län

För att nå miljökvalitetsmålet behöver framför allt åtgärder som leder till minskad exponering av UV-strålning genomföras. Viss osäkerhet råder kring elektromagnetiska fält och hur dessa påverkar oss människor.
smiley saknas

Södermanlands län

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. I Södermanland har riskerna från kärnteknisk olycka minskat sedan Studsvik stängt sin reaktor. Mätningar visar att miljö- och naturvärden inte är hotade av strålning i vår omgivning. För många drabbas av hudcancer.
smiley saknas

Uppsala län

Nationellt bedöms målet vara nära att nå till 2020. Det finns positiva inslag, men det krävs fler åtgärder för att nå målet. Inom några områden är utvecklingen negativ, som antalet fall av hudcancer.
smiley saknas

Västerbottens län

Prognosen för de delar av miljökvalitetsmålet som omfattar strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält bedöms vara god. Däremot bedöms den del som handlar om exponering för UV-strålning inte vara möjlig att nå. Viktiga insatser för att nå målet är information och rådgivning.
smiley saknas

Västra Götalands län

Miljökvalitetsmålet är nära att nås till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla bör vara försiktiga med sitt solande, använda handsfree till mobiltelefonen och se upp med exponering för lågfrekventa magnetfält, exempelvis från kraftledningar.
smiley saknas

Östergötlands län

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Svårigheten ligger framförallt i att minska antalet hudcancerfall. För att göra detta möjligt krävs en attitydförändring till solandet.

Når vi målet i ditt län?

4