God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Regionala miljömål

15. God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Koncentrationen av bebyggelse och anläggningar stärks vid Blekinges sydkust samtidigt som det finns behov av att utveckla bevarandeintressena. Landsbygden, framför allt i länets norra delar, har en svag utveckling.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Tillämpning och styrmedel går att förbättra inom flera områden. Medvetenheten om behovet av hållbar transport- och bebyggelsestruktur med mera ökar, men får inte alltid genomslag i de konkreta ärendena. God samverkan finns inom flera områden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö. Viktiga insatser görs dock för att skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, goda inomhusmiljöer samt god hushållning med energi och naturresurser. Positivt är att den fysiska planeringen har fått ökat fokus i länets kommuner
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

God bebyggd miljö och dess preciseringar är sådant som i alla tider varit ledstjärna i samhällsplaneringen. Trots detta är målet långtifrån uppnått. Det kommer alltid att finnas såväl miljöaspekter som åtgärder som behöver förbättras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Den aktuella bedömningen följer förra årets riktning. Många positiva beslut fattas och flera åtgärder genomförs i länet som positivt påverkar förutsättningar att uppfylla preciseringarna inom miljökvalitetsmålet. Målet bedöms dock inte kunna nås med dagens beslutade eller planerade styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Många kommuner har tagit fram planeringsunderlag, men många strategier saknas fortfarande i flera kommuner. Arbetet med identifiering av bebyggelsens kulturhistoriska värden pågår. Antalet personer som störs av trafikbuller ökar i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Dagens beslutade eller planerade styrmedel är otillräckliga för att uppnå god bebyggd miljö. Målet omfattar vitt skilda aspekter av boende- och livsmiljön som är beroende av beslut på kommunal, regional och nationell nivå.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Kronobergs län

Befolkningen fortsätter att öka i Växjö stad medan länets mindre tätorter och landsbygd tappar befolkning. Tillgängligheten till service har minskat. Nya järnvägsstationer på mindre orter möjliggör pendling med tåg. Arbetet med fördjupning av riksintressen för kulturmiljö har intensifierats.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Hushållning med mark och vatten är mycket aktuellt i Skåne och miljöfrågorna behöver integreras i länets fysiska planering. Flera kommuner planerar för en utglesad bebyggelse och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Länets kommuner jobbar aktivt med bland annat översiktsplanering och energieffektivisering. Dock samplaneras inte nya bostäder och kollektivtrafik i tillräcklig utsträckning och anpassningen till ett förändrat klimat går långsamt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Många kraftfulla åtgärder inom olika områden krävs för att vi ska kunna närma oss målet. Insatser krävs på såväl nationell som regional och kommunal nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Länets kommuner eftersträvar så gott de kan en god bebyggd miljö. En svårighet är att det i många fall saknas resurser, kompetens samt aktuella översiktsplaner. En positiv trend är att flera av kommunerna går samman för att upprätta kommunöverskridande planer och annan samverkan inom området.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Det är inte möjligt att nå målet till 2020 med idag beslutade och planerade styrmedel. Strategier behöver följas, metoder och goda exempel spridas för att vi ska kunna uppnå en hållbar samhällsplanering och en bättre hushållning med våra resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Målet är komplext vilket gör det svårt att bedöma med befintliga kunskaper. Främst preciseringar relaterade till hälsa, buller, säkerhet och kulturm

Når vi målet i ditt län?

4