God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Regionala miljömål

15. God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Städer och tätorter vid södra kusten växer medan allt fler flyttar ifrån mindre orter, framför allt i den norra delen av länet. Expansionen medför ökade anspråk på bevarandeintressen vilket orsakar konflikter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Tillämpning och styrmedel går att förbättra inom flera områden. Medvetenheten om behovet av hållbar transport- och bebyggelsestruktur med mera ökar, men får inte alltid genomslag i planeringen. God samverkan finns inom flera områden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Gles bebyggelsestruktur och spritt boende på Gotlands landsbygd innebär svårigheter för att målet ska nås innan 2020. Dock går utvecklingen inom många områden i en positiv riktning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö. Viktiga insatser görs dock för att skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, goda inomhusmiljöer samt god hushållning med energi och naturresurser. Positivt är att den fysiska planeringen har fått ökat fokus i länets kommuner
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

God bebyggd miljö och dess preciseringar är sådant som i alla tider varit ledstjärna i samhällsplaneringen. Trots detta har man långtifrån uppnått målet. Det behövs mer kraftfulla insatser för att vi ska närma oss målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Flera åtgärder genomförs i länet som positivt påverkar förutsättningar att uppfylla preciseringarna inom miljökvalitetsmålet. Särskilt positivt är att flera av länets kommuner arbetar med en aktualisering av kommuntäckande översiktsplaner. Målet bedöms dock inte kunna nås med aktuella styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Många kommuner har tagit fram planeringsunderlag, men många strategier saknas fortfarande i flera kommuner. Arbetet med identifiering av bebyggelsens kulturhistoriska värden pågår. Antalet personer som störs av trafikbuller ökar i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Målet omfattar vitt skilda aspekter av boende- och livsmiljön, som påverkas avberoende av olika beslut på kommunal, regional och nationell nivå. Mer strategiska planerings- och kunskapsunderlag, ökad kompetens i kommunerna samt ökade ekonomiska styrmedel för att uppnå målet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Kronobergs län

Befolkningen fortsätter att öka i Växjö stad medan länets mindre tätorter och landsbygd tappar befolkning. Tillgängligheten till service har minskat. Nya järnvägsstationer på mindre orter möjliggör pendling med tåg. Arbetet med fördjupning av riksintressen för kulturmiljö fortsätter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Den demografiska utvecklingen är ett allvarligt hot mot en god bebyggd miljö i stora delar av länet. Andra problem är att kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden ofta påverkas negativt i tätorterna. En stor del av boendemiljön får ändå betecknas som relativt god.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Skåne är ett landskap med många kvaliteter som är unikt och i ett förändrat klimat även sårbart. Utmaningen är att göra goda avvägningar i den fysiska planeringen så värdena i landskapet bibehålls, den goda åkermarken bevaras samtidigt som samhället ställs om för att möta ett förändrat klimat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Befolkningstillväxten medför ett stort behov av att bygga bostäder i länet. En utmaning är att bygga den täta, tillgängliga och hälsosamma staden med frisk luft, god inom- och utomhusmiljö och grönområden. Stor förtätningspotential finns inte minst i tunnelbanans förorter, vad som saknas är kapacitet i infrastrukturen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Kommunerna jobbar aktivt med översiktsplanering och energieffektivisering. Det tar dock med dagens investeringstakt för byggnader och infrastruktur lång tid för planering att få genomslag i den bebyggda miljön. Anpassningen för att minska klimatpåverkan och till ett förändrat klimat går långsamt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Åtgärder som har genomförts under de senaste åren har ännu inte fått genomslag på utvecklingstrenden för miljötillståndet, men åtgärdsarbete pågår och ytterligare åtgärdsbehov är identifierade.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Det återstår mycket arbete för att nå en God bebyggd miljö. Viktiga insatser görs, men det krävs en större insikt om planmonopolets betydelse. Medvetenheten ökar avseende klimatförändringar, natur- och kulturvärden, transportfrågor med mera, men det får inte alltid genomslag i de konkreta fallen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Länets kommuner eftersträvar så gott de kan en god bebyggd miljö. En svårighet är att det i många fall saknas resurser, kompetens samt aktuella översiktsplaner. En positiv trend är att flera av kommunerna går samman för att upprätta kommunöverskridande planer och annan samverkan inom området.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Översiktsplanearbetet i länets kommuner har intensifierats de senaste åren, ett arbete som utgör en god grund för en samordnad hållbar samhällsplanering. Fortfarande saknar dock flera kommuner viktiga planeringsunderlag inom bland annat dricksvattenförsörjning och kulturmiljövård.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Flera insatser görs i kommunerna inom områden som påverkar miljömålets preciseringar positivt. I flera av länets kommuner finns eller tas nya översiktsplaner fram. Det råder dock stor variation mellan kommunerna vad gäller befolkningsantal och resurser för att arbeta med hållbarhetsfrågor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Strategier behöver följas och metoder och goda exempel spridas för att vi ska kunna uppnå en hållbar samhällsplanering och en bättre hushållning av våra resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Viktiga insatser görs i länet för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsplanering, en hållbar bebyggelsestruktur samt god hushållning med energi, kulturmiljö- och naturresurser. En majoritet av länets kommuner håller på eller har för avsikt att revidera sina översiktsplaner.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Miljömålet God bebyggd miljö är komplext och svårt att bedöma med dagens kunskap. Bedömningarna av miljökonsekvenser behöver utvecklas och tydligare påverka olika planers slutliga utformning. Kunskapen och samsynen behöver öka när det gäller att hantera målkonflikterna inom miljömålet.

Når vi målet i ditt län?

4