God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Regionala miljömål

15. God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Städer och tätorter vid södra kusten växer medan allt fler flyttar ifrån mindre orter, framför allt i den norra delen av länet. Expansionen medför ökade anspråk på bevarandeintressen vilket orsakar konflikter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Tillämpning och styrmedel går att förbättra inom flera områden. Medvetenheten om behovet av hållbar transport- och bebyggelsestruktur med mera ökar, men får inte alltid genomslag i planeringen. God samverkan finns inom flera områden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Arbetet med planeringunderlag och styrdokument går fortsatt framåt men den glesa bebyggelsestrukturen gör att satsningar på kollektivtrafik och minskat bilberoende fortsatt är en utmaning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö. Viktiga insatser görs dock för att skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, goda inomhusmiljöer samt god hushållning med energi och naturresurser. Positivt är att den fysiska planeringen har fått ökat fokus i länets kommuner
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

God bebyggd miljö är ett komplext och innehållsrikt mål. Många av preciseringarna är frågor som i alla tider varit ledstjärna i samhällsplaneringen, men som tyvärr kommer i konflikt med andra, ibland mer kortsiktiga, önskemål i samhället. Mer kraftfulla åtgärder krävs för att målet ska kunna uppfyllas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Trenden är positiv och flera åtgärder i länet bidrar till att uppfylla preciseringarna inom målet. En ökad medvetenhet kring klimatanpassning, vattenförvaltning, transportfrågor med mera syns i de mest aktuella kommunala översiktsplanerna. Målet bedöms dock inte kunna nås med aktuella styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Många kommuner har tagit fram planeringsunderlag, men många strategier saknas fortfarande i flera kommuner. Arbetet med identifiering av bebyggelsens kulturhistoriska värden pågår. Antalet personer som störs av trafikbuller ökar i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Målet är komplext och svårt att bedöma med dagens underlag. Fler och uppdaterade planeringsunderlag, ökad samverkan i länet och tvärsektoriella utbildningsinsatser krävs för att nå målet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Kronobergs län

Befolkningen fortsätter att öka i Växjö stad medan länets mindre tätorter och landsbygd tappar befolkning. Tillgängligheten till service har minskat. Nya järnvägsstationer på mindre orter möjliggör pendling med tåg. Arbetet med fördjupning av riksintressen för kulturmiljö fortsätter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Den demografiska utvecklingen är ett allvarligt hot mot en god bebyggd miljö i stora delar av länet. Andra problem är att kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden ofta påverkas negativt i tätorterna. En stor del av boendemiljön får ändå betecknas som relativt god.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Skåne är ett landskap med många unika kvaliteter. Utmaningen är att göra goda avvägningar i den fysiska planeringen så att värdena i den byggda miljön samt i landskapet bibehålls, den goda åkermarken bevaras och samhället i stort ställs om för att möta ett förändrat klimat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Befolkningstillväxten medför ett stort behov av att bygga bostäder. En utmaning är att bygga den täta, tillgängliga och hälsosamma staden med frisk luft, god inom- och utomhusmiljö och grönområden. Stor förtätningspotential finns inom tunnelbanans förorter, men kapacitet i infrastrukturen saknas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Utvecklingen i miljön är positiv, men det är långt kvar till målet. Planeringen behöver inriktas på att bygga tätare och mer transportsnålt. Dåliga inomhusmiljöer hotar människors hälsa. Kulturvärden förstörs för att de inte uppmärksammas och skyddas. Avfallsmängderna behöver minska.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Åtgärder som har genomförts under de senaste åren har ännu inte fått genomslag på utvecklingstrenden för miljötillståndet, men åtgärdsarbete pågår och ytterligare åtgärdsbehov är identifierade.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Det återstår mycket arbete för att nå en God bebyggd miljö. Viktiga insatser görs, men det krävs en större insikt om planmonopolets betydelse. Medvetenheten ökar avseende klimatförändringar, natur- och kulturvärden, transportfrågor med mera, men det får inte alltid genomslag i de konkreta fallen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Länets kommuner eftersträvar så gott de kan en god bebyggd miljö. En svårighet är att det i många fall saknas resurser, kompetens samt aktuella översiktsplaner. En positiv trend är att flera av kommunerna går samman för att upprätta kommunöverskridande planer och annan samverkan inom området.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Det saknas viktiga planeringsunderlag för bland annat grönstruktur och vatten, samt kulturhistorisk bebyggelse. På grund av bristfällig svarsfrekvens från Västernorrlands kommuner i samband med God bebyggd miljö-enkäten, är det svårt att få en bra helhetsbild över hur situationen ser ut i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Flera insatser görs i kommunerna inom områden som påverkar miljömålet positivt. I flera av länets kommuner finns eller tas nya översiktsplaner fram. Det finns stora förutsättningar i kommunerna vad gäller befolkningsantal och resurser för att arbeta med hållbarhetsfrågor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

För att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö krävs ökade insatser mot buller, dålig inomhusmiljö, liksom att stärka samhällsplaneringen och skydda tätortsnära grönområden och kulturvärden. Positivt är att initiativ har tagits för att skapa en mer hållbar bebyggelsestruktur inom länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Viktiga insatser görs i länet för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsplanering, en hållbar bebyggelsestruktur samt god hushållning med energi- och naturresurser. En majoritet av länets kommuner håller på eller har för avsikt att revidera sina översiktsplaner.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Målet God bebyggd miljö är komplext och svårt att bedöma med dagens kunskap. Bedömningarna av miljökonsekvenser behöver utvecklas och tydligare påverka olika planers slutliga utformning. Kunskapen och samsynen behöver öka när det gäller att hantera målkonflikterna inom miljömålet.

Når vi målet i ditt län?