Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Regionala miljömål

14. Storslagen fjällmiljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Stora delar av fjällens naturvärden är skyddade, men påverkan är stor i de exploaterade delarna. Vissa intressekonflikter är tydliga. Bullerstörningarna varierar. Kunskapen om kulturmiljövärden är otillräcklig. Trädgränsen stiger.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Målet bedöms med nuvarande styrmedel ej nås till år 2020. Omfattningen av markskador på grund av ökande terrängkörning är svårbedömd men troligen betydande. Kunskapsbrist råder om hur klimatförändringarna påverkar växter och djur i fjällmiljö. Det är viktigt med mer resurser inom kulturmiljöområdet.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Norrbottens län

Norrbottensfjällens storslagenhet består även om de lokalt har påverkats av exploateringar och slitage. Betraktar man fjällområdet i stort så är det en måttlig påverkan som skett de senaste årtiondena och särskilt inom de obrutna fjällområdena.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

Västerbottens län

Västerbottensfjällen är till största del oexploaterade och här finns goda möjligheter att uppleva såväl djur och växter som en aktiv renskötsel. Det är en utmaning att många olika verksamheter måste existera tillsammans. Kulturmiljöerna behöver uppmärksammas mer. Klimatförändringar är ett stort problem.

Når vi målet i ditt län?

4