Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Regionala miljömål

14. Storslagen fjällmiljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Stora delar av fjällen är skyddade, men påverkan är stor i exploaterade och periodvis i oexploaterade delar. Vissa intressekonflikter finns. Problem med bullerstörningar finns under perioder. Kunskapen om kulturmiljövärden är otillräcklig.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Målet bedöms med nuvarande styrmedel ej nås till år 2020. Omfattningen av markskador på grund av ökande terrängkörning är svårbedömd men troligen betydande. Kunskapsbrist råder om hur klimatförändringarna påverkar växter och djur i fjällmiljö. Det är viktigt med mer resurser inom kulturmiljöområdet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Norrbottens län

Norrbottensfjällens storslagenhet består även om de lokalt har påverkats av exploateringar och slitage (främst körskador). Betraktar man fjällområdet i stort så är det en måttlig påverkan som skett de senaste årtiondena. Det är dock angeläget att många av åtgärdsförslagen i fjällstrategin genomförs.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västerbottens län

Västerbottensfjällen är till största del oexploaterade och här finns goda möjligheter att uppleva såväl djur och växter som en aktiv renskötsel. Det är en utmaning att många olika verksamheter måste existera tillsammans. Kulturmiljöerna behöver uppmärksammas mer. Klimatförändringar är ett stort problem.

Når vi målet i ditt län?