Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Regionala miljömål

11. Myllrande våtmarker

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Arbetet med skydd och anläggande av nya våtmarker fortgår. Begränsade resurser försämrar dock möjligheten att målet ska uppnås i tid. Uppföljning av eventuella exploateringar och av våtmarkernas generella bevarandestatus är bristfällig. Den tidigare positiva utvecklingen i miljön har stagnerat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Positivt är att torvexploatering och dikning nästan har upphört och större hänsyn tas vid skogsbruk. Arbetet med skydd pågår, om än något fördröjt. Att myrar börjat växa igen med träd är dock ett nytt hot, särskilt i länets södra delar.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Gotlands län

Stora delar av Gotlands våtmarker har påverkats genom uppodling. Takten på nyanläggning och restaurering har varit för låg för att nå tidigare uppsatta mål. Skogsbilvägar anläggs inte. Myrskyddsplanen är inte helt genomförd och kunskapen om utvecklingen i befintliga våtmarker behöver förbättras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Arbetet med återskapande och restaurering har liten omfattning. Det krävs ökad satsning på skötsel av rikkärr. Utvecklingen i miljön är negativ för rikkärr och svagt negativ för övriga våtmarkstyper.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan i stor skala. Skärpt lagstiftning om hydrologisk hänsyn behövs inom skogsbruket. Få våtmarker skyddas i länet. Arbetet med återskapande och restaurering pågår men med alltför små resurser.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Det största hotet mot skyddsvärda våtmarker bedöms idag vara skogsbruket som är inriktat på myrholmar, sumpskogar och våtmarksangränsade skogar samt byggande av skogsbilvägar. Barmarkskörning och vindkraftutbyggnad är två växande problem för länets myrar, liksom ett ökat intresse för torvbrytning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Jönköpings län är ett av de mest våtmarksrika länen i Sverige, cirka 12 procent av ytan ut-görs av våtmarker. Det bedrivs ett aktivt arbete med att bevara våtmarkernas värden och ekosystemtjänster, men resurserna för åtgärder är otillräckliga och måste öka för att det ska vara möjligt att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Få av länets våtmarkstyper och arter har gynnsamt tillstånd eller långsiktigt livskraftiga populationer. Det borde finnas enklare och effektivare styrmedel för att uppnå miljömålet Myllrande våtmarker.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Våtmarker försvinner, skadas eller växer igen på grund av dikning, övergödning och upphörd hävd. Växt- och djurlivet utarmas till följd av detta. Arbetet med restaurering pågår framgångsrikt men långsamt. Alltför få våtmarker skyddas långsiktigt som naturreservat eller annat områdesskydd.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Norrbotten har en tredjedel av landets våtmarksareal och därmed ett stort ansvar för bevarande av dess natur- och kulturvärden. Med nuvarande resurser för områdesskydd prioriteras inte skydd av våtmarker. Ett förändrat klimat och intensivare markanvändning förväntas påverka våtmarkerna negativt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Ökad hänsyn behövs inom jord- och skogsbruk. Fortsatt återskapande av våtmarker är viktigt. Skötsel av hävdgynnade våtmarker är avgörande för bevarandet av hotade arter och skyddsarbetet av våtmarker behöver fortsätta.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Runt 90 procent av de naturliga våtmarkerna i länet är påverkade eller förstörda av tidigare ingrepp. Exploatering tär på återstående våtmarker. I länet har skyddsarbetet nästan avstannat och skötseln av våtmarker är eftersatt. Nyanläggning och restaurering i jordbruksmark går sakta, men trenden är svagt positiv.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Bristande hänsyn i skogsbruket och vid dikesrensning påverkar våtmarker negativt med ökad igenväxning och minskad biologisk mångfald som följd. Våtmarksanläggning fortgår i länet. Ytterligare insatser krävs för att skydda värdefulla myrområden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Våtmarker har i stor utsträckning försvunnit eller påverkats negativt av dikningar och annan mänsklig påverkan. Bevarande, skydd och skötsel av värdefulla våtmarker är viktigt så att deras ekosystemtjänster, biologiska mångfald och kulturhistoriska värden upprätthålls.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Det bedrivs ett aktivt arbete med skydd, återskapande och restaurering av länets våtmarker. Arbetet går framåt, men resurserna för åtgärder måste öka. Skärpt hänsyn inom skogsbruk och vägbyggnation behövs för att upprätthålla den positiva trenden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Många av Västerbottens våtmarker har skadats av utdikning och annan påverkan. Det skadas fortfarande våtmarker i samband med skogsbruk och exploateringar. Våtmarksskyddet går långsamt och arbetet med hydrologisk återställning är i sin linda. Utvecklingen i miljön är neutral eller svagt negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Takten att skydda våtmarker är fortsatt låg och skötselbehovet av tidigare hävdade våtmarker är stort. Restaureringsarbete pågår bland annat inom ett nationellt LIFE-projekt. Skärpt hänsyn behövs inom skogsbruket och vid vägbyggnation.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Merparten av våtmarkerna i Västmanlands län har skadats eller försvunnit till följd av bland annat dikning och körskador. Intresset för att lägga igen diken och återskapa våtmarker är svagt. Takten i arbetet med skydd för våtmarker är låg.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Hänsynen till våtmarker brister inom skogsbruket. Våtmarkerna är inte prioriterade i arbetet med områdesskydd. De har ett visst skydd då det råder generellt markavvattningsförbud i länet. Dagens lagstiftning kan motverka möjligheterna att anlägga våtmarker där de bäst behövs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Hänsynen till våtmarker behöver förbättras inom skogsbruket. De våtmarker som ges formellt skydd i länet är myrskyddsplaneobjekt eller ingår i mosaikartade vildmarksobjekt med huvudfokus på skogsskydd. Arbetet med att återskapa och restaurera våtmarker utanför skyddade områden behöver utvecklas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

De senaste fem åren har närmare 750 hektar våtmarker anlagts i Östergötland, men det finns fortfarande otillräckligt med våtmarker i slättlandskapet. Våtmarker i skogsbygden är relativt väl bevarade på grund av markavvattningsförbud. Det krävs ökade resurser för tillståndsfrågor och för att se över lagstiftningen om vattenverksam

Når vi målet i ditt län?

4