Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Regionala miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Flera allvarliga störningar är svåra att koppla till någon speciell mänsklig påverkan.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Kusten i länet påverkas främst av utsläpp från industri, enskilda avlopp, samt skogs- och lantbruk. Det handlar både om läckage av näringsämnen och miljögifter. Klimatförändringar i form av ökad havsnivå och landhöjning kommer ha fortsatt påverkan på kustremsan även om effekterna motverkar varandra.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Situationen för Kattegatt är allvarlig vilket främst beror på fiskbeståndens situation. Genomförande av rekommendationer från Havs och Vattenmyndigheten är viktiga åtgärder för att förbättra situationen för fiskbestånden. Detta gynnar även bottnarnas biologiska mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Halterna av näringsämnen är fortfarande höga i kustvattnet, vilket innebär att den ekologiska statusen bedöms vara måttlig. Arbetet med att skydda havsmiljöer och arter går för långsamt. De marina kultur- och naturvärdena måste få större fokus i såväl havsplanering som kommunal kustplanering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Problem kvarstår med övergödning, bottendöd, svaga fiskbestånd, bottentrålning, miljögifter och expolatering som påverkar havet. Mer kunskap, hållbart fiske, fler skyddade områden, ökad bevakning av miljöpåverkande ämnen och marint skräp behövs. Nationella och internationella åtgärder krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Orsakerna till att målet inte kan nås är bland annat övergödning, miljögifter samt brist på skyddade marina miljöer. Fler åtgärder krävs på internationell, nationell, regional och kommunal nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Det går inte att se någon tydlig utvecklingstrend för tillståndet i miljön till följd av de åtgärder som hittills vidtagits. En förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård är att även Ingen övergödning, Giftfri miljö samt Ett rikt växt- och djurliv uppnås
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Förhöjda halter av miljögifter, högt exploateringstryck, lokala problem med övergödning samt att traditionella näringar längs kusten minskar gör att miljökvalitetsmålet blir svårt att nå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Återhämtningen av länets kust- och havsmiljöer kräver tid och utvecklingen är osäker. Förändrade regler för fiske verkar i positiv riktning men ökande besöksnäring, exploatering och osäker utveckling för kustvattnens miljötillstånd motverkar måluppfyllnad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Östergötlands kust och skärgård är påverkad av övergödning och miljögifter. Antalet åretruntboende i skärgården är lågt och riskerar att minska ytterligare. Detta leder till att traditionella skärgårdsnäringar som jordbruk och fiske minskar i omfattning, samt att skötseln av viktiga natur- och kulturmiljöer försämras.

Når vi målet i ditt län?

4