Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Regionala miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Flera allvarliga störningar är svåra att koppla till någon speciell mänsklig påverkan.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Kusten i länet påverkas främst av utsläpp från industri, enskilda avlopp, samt skogs- och lantbruk. Det handlar både om läckage av näringsämnen och miljögifter. Klimatförändringar i form av ökad havsnivå och landhöjning kommer ha fortsatt påverkan på kustremsan även om effekterna motverkar varandra.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Situationen för Kattegatt är allvarlig vilket främst beror på fiskbeståndens situation. Genomförande av rekommendationer från Havs- och Vattenmyndigheten är viktiga åtgärder för att förbättra situationen för fiskbestånden. Detta gynnar även bottnarnas biologiska mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Länsstyrelsen bedömer att preciseringarna som gäller havets miljötillstånd, natur-och kulturmiljövärden, kulturlämningar under vatten, samt om restaurering av värdefulla livsmiljöer kommer att vara svåra att nå, trots att det i år finns ett par positiva signaler för tillståndet i havet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Skånes havsmiljö har länge påverkats av utfyllnader, tät sjötrafik, för högt fiskeuttag och för hög näringsämnesbelastning. Kunskapsluckor och brister i övervakning försvårar uppföljning av miljötillståndet och riktade miljöåtgärder. Nationella prioriteringar och internationella regler krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Orsakerna till att målet inte kan nås är bland annat övergödning och brist på skyddade marina miljöer. Under 2013 har strukturkalkning av 50 hektar odlingsmark genomförts inom ramen för Svärtaåprojektet. Fler åtgärder krävs på internationell, nationell, regional och kommunal nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Det går inte att se någon tydlig utvecklingstrend för tillståndet i miljön till följd av de åtgärder som hittills vidtagits. En förutsättning för att nå miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård är att även Ingen övergödning, Giftfri miljö samt Ett rikt växt- och djurliv uppnås
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Västerbottens kustland har förhöjda halter av miljögifter, högt exploateringstryck samt lokala problem med övergödning. När dessutom traditionella näringar längs kusten minskar gör att miljökvalitetsmålet blir svårt att nå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Återhämtningen av länets kust- och havsmiljöer kräver tid och utvecklingen är osäker. Förändrade regler för fiske verkar i positiv riktning men ökande besöksnäring, exploatering och osäker utveckling för kustvattnens miljöstatus motverkar måluppfyllnad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Trenden för utvecklingen i miljön är negativ. Behovet att utveckla kraftfulla styrmedel och verktyg är stort. Ökade åtgärder behövs för att bevara biologisk mångfald och kulturvärden i kust- och skärgårdslandskapet

Når vi målet i ditt län?

4