Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Regionala miljömål

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Flera allvarliga störningar är svåra att koppla till någon speciell mänsklig påverkan.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Den samlade bedömningen är att miljömålet inte nås med idag beslutade styrmedel och åtgärder före 2020. Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika faktorer påverkar miljömålet. För att uppfylla målet krävs stora samordnade insatser på både nationell och internationell nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Kusten i länet påverkas främst av utsläpp från industri, enskilda avlopp, samt skogs- och lantbruk. Det handlar både om läckage av näringsämnen och miljögifter. Klimatförändringar i form av ökad havsnivå och landhöjning kommer ha fortsatt påverkan på kustremsan även om effekterna motverkar varandra.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Situationen för Kattegatt är allvarlig vilket främst beror på fiskbeståndens situation. Genomförande av rekommendationer från Havs och Vattenmyndigheten är viktiga åtgärder för att förbättra situationen för fiskbestånden. Detta gynnar även bottnarnas biologiska mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Halterna av näringsämnen är fortfarande höga i kustvattnet, vilket innebär att den ekologiska statusen bedöms vara måttlig. Arbetet med att skydda havsmiljöer och arter går för långsamt. De marina kultur- och naturvärdena måste få större fokus i såväl havsplanering som kommunal kustplanering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Åtgärder riktade mot miljögifter, biologisk mångfald och kulturmiljöskyddet hämmas av kunskapsbrist om värden i marina vatten, finansiering av fysiska åtgärder, fungerande styrmedel och planer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Problem kvarstår med övergödning, bottendöd, svaga fiskbestånd, bottentrålning, miljögifter och expolatering som påverkar havet. Mer kunskap, hållbart fiske, fler skyddade områden, ökad bevakning av miljöpåverkande ämnen och skräp med mera. behövs. Nationella och internationella åtgärder krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Det regionala åtgärdsarbetet i länet rår inte på miljöproblemen som till stor del beror på storskaliga effekter av övergödning och överfiske och att förändringar på ekosystemnivå tar tid att driva igenom. Dessutom innebär den växande storstadsregionen ett särskilt stort tryck på utsläpp och exploatering av mark och vatten.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Kustvattnen är påverkade av övergödning. Andra problem är att få områden är skyddade för att bevara marina värden. Resurser för skötsel av kulturmiljöer i skärgården saknas. För att nå målet behövs bl.a. ytterligare skydd och ett hållbart nyttjande av fiskbestånden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

För att nå miljökvalitetsmålet krävs ytterligare styrmedel och åtgärder. Åtgärdsarbete för att nå målet pågår, men de storskaliga problemen kräver mer omfattande åtgärder såväl lokalt som internationellt. En förutsättning för att nå målet är att även flera av de andra miljökvalitetsmålen nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

Förhöjda halter av miljögifter, högt exploateringstryck, lokala problem med övergödning samt att traditionella näringar längs kusten minskar gör att miljökvalitetsmålet blir svårt att nå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Längs länet når bara 52 % av vattenförekomsterna god ekologisk status. De största problemen är miljögifter, övergödning, främmande arter och brist på lekområden för fisk. Bättre underlag samt ökade resurser behövs för tillståndsbeskrivning, planering och genomförande av miljöförbättrande åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Återhämtningen av länets kust- och havsmiljöer kräver tid och utvecklingen är osäker. Förändrade regler för fiske verkar i positiv riktning men ökande besöksnäring, exploatering och osäker utveckling för kustvattnens miljötillstånd motverkar måluppfyllnad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Östergötlands kust och skärgård är påverkad av övergödning, miljögifter och främmande arter. Antalet åretruntboende i skärgården är lågt. Traditionella skärgårdsnäringar som jordbruk och fiske minskar i omfattning. Förutsättningarna för skötsel av viktiga natur- och kulturmiljöer riskerar att försämras.

Når vi målet i ditt län?