Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Regionala miljömål

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Övergödning är ett stort problem i Blekinges kustvatten men inte lika stort för inlandsvattnet. Hela Blekinges kust är övergödd och når inte målet. Däremot har 85 procent av länets bedömda sjöar och vattendrag klassats som god status med avseende på näringsämnen, enligt svensk vattenförvaltning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Problemen är störst i jordbruksområden. Det tar tid innan minskade utsläpp ger effekt i de vatten som är övergödda. Ännu märks inga tydliga förbättringar i miljön men arbetet inom vattenförvaltningen bör ge resultat på sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Gävleborgs län har främst övergödningsproblem vid kusten. Utsläppen av kväve och fosfor härstammar från industrier, reningsverk, enskilda avlopp och jordbruk. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv men fler åtgärder för att minska utsläppen krävs för att nå miljökvalitetsmålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kvävetransporten. För fosfor är bilden mer osäker. Det finns en förbättringspotential både vad avser avloppsvattenreningen och åtgärder inom jordbruket. Östersjöplanen kräver fler och resurskrävande förändringar i jord- och skogsbruket.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är nära att nås i Jämtlands län till år 2020. Nedfallet av övergödande ämnen minskar något, men det saknas kunskap om övergödningens påverkan på fjällmiljön och ytterligare resurser behöver tillföras där.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Stora resurser läggs på att förbättra både avloppsreningsverk och enskilda avlopp och medvetenheten om övergödningsproblematiken ökar inom lantbruket. Utvecklingen går åt rätt håll men det saknas ändå medel för de åtgärder och den tillsyn som behövs för att nå ända fram.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Övergödning är ett av de största miljöproblemen i länets vatten. Störst är problemet i kusten. Orsaken är utsläpp från framförallt jordbruket, enskilda avlopp och kommunala avlopp. Även landmiljön är påverkad. Effektivare styrmedel och intensivare åtgärdsarbete behövs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Effekterna av övergödningen på mark och vatten kommer att kvarstå länge. 27 procent av de klassade ytvattenförekomsterna i länet har idag sämre status än god vad gäller näringsämnen. Det går inte att se någon trend att övergödningen minskar i länet. Åtgärdstakten behöver öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och avloppen många samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Åtgärdsbehovet är mycket stort samtidigt som storleken på olika finansieringskällor, såsom våtmarksstöd och LOVA-bidrag, ständigt är osäker.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Övergödningen ett fortsatt allvarligt miljöproblem i länet. Åtgärder för att minska utsläppen har genomförts under många år inom bland annat jordbruket och vid avloppsreningsverk, men de är inte tillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är fortfarande ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen av fosfor och kväve från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk belastar våra vatten och orsakar algblomning, ansträngda syrgasförhållanden och försämrad vattenkvalitet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västerbottens län

Övergödningsproblemen i länet är små, beroende på att länet till största delen består av skogs- och fjällmarker som inte drabbas av övergödning på samma sätt som jordbruksmarker. Länet har lokala problem i sjöar, vattendrag och kustområden med utsläpp från jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Tillförseln av kväve och fosfor till länets kustvatten är trots insatser på bred front fortfarande hög. Förändrade nederbördsmönster utgör stora utmaningar i framtiden när det gäller genomförande av effektiva åtgärder och planering av lämpliga styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Övergödning är ett av länets största miljöproblem och trots ökade åtgärder syns inga tydliga förbättringar. Effektivare styrmedel och intensivare ar

Når vi målet i ditt län?

4