Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Regionala miljömål

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Övergödning är ett stort problem i Blekinges kustvatten men inte lika stort för inlandsvattnet. I havsmiljön orsakar övergödning bland annat algblomning, grumligt vatten, minskade tångbälten och förändrad artsammansättning. Det finns inga resultat som visar på förbättring.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Problemen är störst i jordbruksområden. Det tar tid innan minskade utsläpp ger effekt i de vatten som är övergödda. Ännu märks inga tydliga förbättringar i miljön men arbetet inom vattenförvaltningen bör ge resultat på sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Många åtgärder har genomförts. Trots detta har tillförseln av kväve och fosfor inte minskat tillräckligt för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020, även om utvecklingen i miljön är positiv. Viktigt är att det ges förutsättningar för både Länsstyrelsen och Region Gotland att genomföra åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Gävleborgs län har framför allt övergödningsproblem vid kusten. Utsläppen av fosfor och kväve till vatten och luft från industrier, avloppsreningsverk, jordbruk och trafik har dock minskat under senaste åren. Fortsatt arbete med förbättringsåtgärder pågår.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

För att uppnå internationella överenskommelser behövs fler och resurskrävande förändringar i jord- och skogsbruket. Åtgärder behövs avseende avloppsvattenreningen och inom jordbruket. Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kväve. För fosfor är trenden inte lika tydlig
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Övergödningsproblematiken i Jämtlands län är inte omfattande om man jämför med södra Sverige. Dock saknas kunskap om övergödningens påverkan på naturligt näringsfattiga miljöer. Insatser för att öka kunskapen har påbörjats men ytterligare resurser behöver tillföras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

De stora orsakerna till övergödning i länet är punktkällor, enskilda avlopp, interngödning i övergödda sjöar samt jordbruket. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser skett som bedöms gynna miljötillståndet, utvecklingen bedöms därför som positiv även om målet inte kommer nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Övergödning är ett miljöproblem i länets vatten och störst är problemet i kustvattnet. Orsaken är utsläpp framförallt från jordbruket och avlopp, men även en utbredd fysisk påverkan på sjöar och vattendrag. Effektivare styrmedel och ett intensivare åtgärdsarbete behövs regionalt och nationellt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Effekterna av övergödningen på mark och vatten kommer att kvarstå länge. 25 procent av de klassade ytvattenförekomsterna i länet har idag sämre status än god vad gäller näringsämnen. Det går inte att se någon trend att övergödningen minskar i länet. Fler åtgärder måste genomföras.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Norrbottens län

Norrbotten har en liten befolkning och liten andel jordbruksmark och har därför inte så stora problem med övergödning. Det finns cirka 100 vatten i länet som är övergödda och problemen är ofta lokalt avgränsade där bebyggelse eller markanvändningen i området orsakar näringsbelastningen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och de enskilda avloppen många samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Många åtgärder har genomförts men åtgärdsbehovet är fortfarande mycket stort.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Den ökande befolkningen i länet ökar konkurrensen om marken och trycket på infrastrukturen. Åtgärder behövs för att återföra näringsämnen till produktiv mark, återskapa miljöer för att fånga näring samt för att minska förluster till vatten från jord- och skogsbruk, avlopp, dagvatten och trafik.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet och starkt kopplad till jordbruks- och avloppsfrågor. Utsläppen har minskat de senaste decennierna men det räcker inte för att nå målet. Samarbete om åtgärder behövs. Stöd till åtgärder genom bland annat landsbygdsprogrammet är viktigt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad vattenkvalitet. Den snabba tillväxttakten i regionen ställer stora krav på en god vattenplanering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Tillståndet i vattenmiljön har förbättrats, men påverkan av luftburet kväve från svenska och internationella källor kvarstår. Fler åtgärder krävs för att nå god status i enlighet med havsmiljöförordningen och vattenförvaltningsförordningen.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västerbottens län

Övergödningsproblemen i länet är relativt små eftersom ytan till största delen består av skogs- och fjällmarker. De bidrar inte till övergödning på samma sätt som jordbruksmark. Länet har lokala problem i sjöar, vattendrag och kustområden med utsläpp från jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Gödande ämnen släpps ut från industrier, avloppsreningsverk, enskilda avlopp samt jord- och skogsbruk. För att fastställa vilka vatten som faktiskt är påverkade har misstänkt övergödda vatten provtagits under året. Resultatet förväntas ge bättre underlag vid tillsyn och prövning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Miljöproblemet övergödning är omfattande i länet. Varken utsläppsminskningar av övergödande ämnen eller återhämtningen sker i tillräckligt snabb takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Utsläppen av kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 90-talet men övergödningssituationen i sjöar, vattendrag och kustvattnen förändras dock långsamt vilket kan bero på trögheten i naturliga system. Trots att belastningen minskat ligger den ändå över vad som är ekologiskt hållbart.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Det är svårt att utläsa någon trend vad gäller läckage av näringsämnen i Örebro län. En svag tendens till sjunkande fosforbelastning kan dock skönjas. Det tar lång tid innan åtgärder mot övergödning får mätbara effekter. Engagemanget för övergödningsfrågor har dock ökat i länet under senare år.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Övergödning är ett miljöproblem längs hela östgötakusten och i ungefär en tredjedel av länets sjöar. Mest utsatta är länets havsvikar och slättsjöar. För att vända trenden måste verkningsfulla åtgärder vidtas. Det behövs även nya metoder, ny miljöteknik och ökad finansiering för att komma tillrätta med övergödningen.

Når vi målet i ditt län?