Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Regionala miljömål

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Övergödning är ett stort problem i Blekinges kustvatten men inte lika stort för inlandsvattnet. Av länets bedömda sjöar och vattendrag har 86 procent klassats till god eller hög status med avseende på näringsämnen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Problemen är störst i jordbruksområden. Det tar tid innan minskade utsläpp ger effekt i de vatten som är övergödda. Ännu märks inga tydliga förbättringar i miljön men arbetet inom vattenförvaltningen bör ge resultat på sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Många åtgärder har genomförts. Trots detta har tillförseln av kväve och fosfor inte minskat tillräckligt för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020, även om utvecklingen i miljön är positiv. Viktigt är det ges förutsättningar för både Länsstyrelsen och Region Gotland att genomföra åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Gävleborgs län har främst övergödningsproblem vid kusten. Utsläppen av fosfor och kväve till vatten och luft från industrier, avloppsreningsverk, jordbruk och trafik har dock minskat under senaste åren. En rad åtgärder genomförs för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

För att uppnå internationella överenskommelser behövs fler och resurskrävande förändringar i jord- och skogsbruket. Åtgärder behövs avseende avloppsvattenreningen och åtgärder inom jordbruket. Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kväve. För fosfor är trenden inte lika tydlig.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Övergödningsproblematiken i Jämtland är inte omfattande om man jämför med södra Sverige. Dock saknas kunskap om övergödningens påverkan på naturligt näringsfattiga miljöer. Insatser för att öka kunskapen har påbörjats men ytterligare resurser behöver tillföras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Stora resurser läggs på att förbättra både avloppsreningsverk och enskilda avlopp och medvetenheten om övergödningsproblematiken ökar inom lantbruket. Utvecklingen går åt rätt håll men det saknas ändå medel för de åtgärder och den tillsyn som behövs för att nå ända fram.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Övergödning är ett av de största miljöproblemen i länets vatten. Störst är problemet i kustvattnet. Orsaken är utsläpp framförallt från jordbruket och avlopp, men även en utbredd fysisk påverkan på våra vatten. Effektivare styrmedel och ett intensivare åtgärdsarbete behövs regionalt och nationellt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Effekterna av övergödningen på mark och vatten kommer att kvarstå länge. 25 procent av de klassade ytvattenförekomsterna i länet har idag sämre status än god vad gäller näringsämnen. Det går inte att se någon trend att övergödningen minskar i länet. Åtgärdstakten behöver öka.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Norrbottens län

I Norrbotten är övergödning av mark och vatten ett betydligt mindre problem än för många områden i södra Sverige. Orsaken är att länet inte har så stor andel jordbruksmark. De övergödningsproblem som finns är ofta relativt lokala.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och avloppen många samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Åtgärdsbehovet är mycket stort samtidigt som storleken på olika finansieringskällor, såsom våtmarksstöd och LOVA-bidrag, ständigt är osäker.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Den ökande befolkningen i länet ökar konkurrensen om marken och trycket på infrastrukturen. Åtgärder behövs för att återföra näringsämnen till produktiv mark, återskapa miljöer för att fånga näring samt minska förluster till vatten från jord- och skogsbruk, avlopp, dagvatten och trafik.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Övergödningen är ett allvarligt miljöproblem i länet. Utsläppen har minskat kraftigt de senaste decennierna men det räcker inte för att nå målet. Genomförande av åtgärdsprogrammet inom vattendirektivet och internationellt arbete behövs. Åtgärder och styrmedel behövs framförallt inom jordbruket.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad vattenkvalitet. Den snabba tillväxttakten i regionen ställer stora krav på en god vattenplanering.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västerbottens län

Övergödningsproblemen i länet är små, beroende på att länet till största delen består av skogs- och fjällmarker som inte drabbas av övergödning på samma sätt som jordbruksmarker. Länet har lokala problem i sjöar, vattendrag och kustområden med utsläpp från jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Gödande ämnen släpps ut från industrier, avloppsreningsverk, enskilda avlopp samt jord- och skogsbruk. Åtgärder pågår för att förbättra reningen och öka återföringen av exempelvis slam. Trots detta ses ingen tydlig minskning av utsläppta mängder vilket delvis kan bero på den naturliga tillförseln.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Miljöproblem till följd av övergödning är omfattande i länet. Varken minskning av utsläpp av övergödande ämnen eller återhämtning sker i tillräckligt snabb takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Utsläppen av kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 90-talet. Övergödningssituationen förändras dock långsamt. Det beror delvis på tröghet i naturliga system, att belastningen av näringsämnen ligger över vad som är ekologiskt hållbart samt faktorer som ohållbart fiskeuttag.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Det är svårt att utläsa någon trend vad gäller läckage av näringsämnen i Örebro län. En svag tendens till sjunkande fosforbelastning kan dock skönjas. Det tar lång tid innan åtgärder mot övergödning får mätbara effekter. Engagemanget för övergödningsfrågor har dock ökat i länet under senare år.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Övergödning är ett miljöproblem längs hela östgötakusten och i ungefär en tredjedel av länets sjöar. Mest utsatta är länets havsvikar och slättsjöar. För att vända trenden måste verkningsfulla åtgärder vidtas. Det behövs även nya metoder, ny miljöteknik och mer finansiering för att komma tillrätta med problemet.

Når vi målet i ditt län?