Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Regionala miljömål

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Övergödning är ett stort problem i Blekinges kustvatten men inte lika stort för inlandsvattnet. Av länets bedömda sjöar och vattendrag har 87 procent klassats till god eller hög status med avseende på näringsämnen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Problemen är störst i jordbruksområden. Det tar tid innan minskade utsläpp ger effekt i de vatten som är övergödda. Ännu märks inga tydliga förbättringar i miljön men arbetet inom vattenförvaltningen bör ge resultat på sikt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen på och runt Gotland, vilket kan förklaras med stor andel jordbruksmark och utsläpp från avlopp, men även en utbredd fysisk påverkan på våra vatten. Mer kraftfulla åtgärder behöver genomföras regionalt och nationellt, och även internationellt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

Gävleborgs län har främst övergödningsproblem vid kusten. Utsläppen av kväve och fosfor härstammar från industrier, reningsverk, enskilda avlopp och jordbruk. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv men fler åtgärder för att minska utsläppen krävs för att nå miljökvalitetsmålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Kustvattendragen i Halland visar en positiv trend avseende kväve. För fosfor är trenden inte lika tydlig. Åtgärder behövs avseende avloppsvattenrening och åtgärder inom jordbruket. För att uppnå internationella överenskommelser krävs fler och resurskrävande förändringar i jord- och skogsbruket.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Jämtlands län

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning är nära att nås i Jämtlands län till år 2020. Dock saknas kunskap om övergödningens påverkan på naturligt näringsfattiga miljöer. Insatser för att öka kunskapen har påbörjats men ytterligare resurser behöver tillföras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Stora resurser läggs på att förbättra både avloppsreningsverk och enskilda avlopp och medvetenheten om övergödningsproblematiken ökar inom lantbruket. Utvecklingen går åt rätt håll men det saknas ändå medel för de åtgärder och den tillsyn som behövs för att nå ända fram.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Övergödning är ett av de största miljöproblemen i länets vatten. Störst är problemet vid kusten. Orsaken är utsläpp framförallt från jordbruket, enskilda avlopp och kommunala avlopp. Effektivare styrmedel och intensivare åtgärdsarbete behövs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Effekterna av övergödningen på mark och vatten kommer att kvarstå länge. 24 procent av de klassade ytvattenförekomsterna i länet har idag sämre status än god vad gäller näringsämnen. Det går inte att se någon trend att övergödningen minskar i länet. Åtgärdstakten behöver öka.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Norrbottens län

I Norrbotten är övergödning av mark och vatten ett betydligt mindre problem än för många områden i södra Sverige. Orsaken är att länet inte har så stor andel jordbruksmark. De övergödningsproblem som finns är ofta relativt lokala.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Övergödningssituationen är allvarlig i Skåne. Andelen jordbruksmark är stor och avloppen många samtidigt som den fysiska påverkan på våra vatten är utbredd. Åtgärdsbehovet är mycket stort samtidigt som storleken på olika finansieringskällor, såsom våtmarksstöd och LOVA-bidrag, ständigt är osäker.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

Den ökande befolkningen i länet ökar konkurrensen om marken och trycket på infrastrukturen. Åtgärder behövs för att börja återföra näringsämnen till produktiv mark, återskapa miljöer för att fånga näring samt minska förlusterna till vatten från jord- och skogsbruk, avlopp, dagvatten och trafik.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Övergödningen är ett fortsatt allvarligt miljöproblem i länet. Statusklassningen av länets vatten visar att 70 procent av länets sjöar och vattendrag är övergödda. Åtgärder för att minska utsläppen har hittills haft en svag effekt på miljötillståndet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen från reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad vattenkvalitet. Den snabba tillväxttakten i regionen ställer stora krav på en god vattenplanering.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

Västerbottens län

Övergödningsproblemen i länet är små, beroende på att länet till största delen består av skogs- och fjällmarker som inte drabbas av övergödning på samma sätt som jordbruksmarker. Länet har lokala problem i sjöar, vattendrag och kustområden med utsläpp från jordbruk, reningsverk och enskilda avlopp.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Gödande ämnen släpps ut från industrier, avloppsreningsverk, enskilda avlopp och jordbruk. Åtgärder pågår för att förbättra reningen, minska läckaget och öka återföringen av till exempel slam. Trots detta ses ingen tydlig minsking av utsläppta mängder, delvis pga. naturliga tillförseln.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Problemet med övergödning stort i länet och varken minskningen av utsläppen av övergödande ämnen eller återhämtningen sker i tillräckligt snabb takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Utsläppen av kväve och fosfor till havet har minskat sedan mitten av 90-talet. Övergödningssituationen förändras dock långsamt. Det beror delvis på tröghet i naturliga system, att belastningen av näringsämnen ligger över vad som är ekologiskt hållbart samt faktorer som ohållbart fiskeuttag.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

Det är svårt att utläsa någon trend vad gäller läckage av näringsämnen i Örebro län. En svag tendens till sjunkande fosforbelastning kan dock skönjas. Det tar lång tid innan åtgärder mot övergödning får mätbara effekter. Engagemanget för övergödningsfrågor har dock ökat i länet under senare år.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Övergödning är ett miljöproblem längs hela östgöta kusten och i ungefär en tredjedel av länets sjöar. Mest utsatta är länets havsvikar och slättsjöar. För att vända trenden måste verkningsfulla åtgärder vidtas. Det behövs även nya metoder och ny miljöteknik för att komma tillrätta med problemet.

Når vi målet i ditt län?

4