Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Regionala miljömål

5. Skyddande ozonskikt

smiley saknas

Blekinge län

Effektiv lagstiftning har minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen markant i Sverige. Ozonskiktet förväntas börja återhämta sig år 2020. Regionalt måste arbetet med att omhänderta ozonnedbrytande ämnen i isoleringsmaterial och gamla kylmöbler samt stoppa illegal handel fortgå.
smiley saknas

Dalarnas län

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och den nationella bedömningen 2013 är att målet nås till 2020. Det internationella samarbetet har varit framgångsrikt. Användningen av ozonnedbrytande ämnen har minskat avsevärt. I länet behöver vissa isoleringsmaterial hanteras bättre vid rivning.
smiley saknas

Gotlands län

Det är viktigt att bättre ta omhand avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen. De riktigt stora mängderna återfinns i gamla kylmöbler från hushåll och handel, i byggnadsmaterial och fjärrvärme- och industrirör.
smiley saknas

Gävleborgs län

Användningen av ozonnedbrytande ämnen minskar kontinuerligt och det är möjligt att nå målet. Lagar och regler på nationell och internationell nivå har varit och är helt avgörande för att ozonnedbrytande ämnen minskar.
smiley saknas

Hallands län

Nationella och internationella åtgärder har varit framgångsrika. Användingen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter minska. Den nationella bedömningen är att målet nås till 2020. Då förväntas avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen vara avslutad, ozonuttunningen vänt och en stabilisering vara märkbar.
smiley saknas

Jämtlands län

Ozonskiktet kommer troligen att börja återhämta sig och bli tjockare omkring år 2020. En fullständig återhämtning beräknas troligtvis inträffa omkring 2050. Miljökvalitetsmålet och dess båda preciseringar kan nås med idag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.
smiley saknas

Jönköpings län

Ozonlagret har förmågan att laga sig själv genom att syre övergår till ozon när det utsätts för UV-strålning. Detta är dock en långsam process varför problemen med tunt ozonskikt kommer att finnas kvar lång tid framöver. Den riktiga återhämtningen förväntas att påbörjas vid år 2020.
smiley saknas

Kalmar län

Det krävs att man på internationellt håll fortsätter arbetet med åtgärder för att förhindra handel med ozonnedbrytande produkter.
smiley saknas

Kronobergs län

Till följd av exponering för UV-strålning ökar antalet fall av hudcancer även i Kronobergs län. För att bryta trenden måste människor ändra sina solvanor. Utöver detta saknas regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser. För detta miljömål bedrivs inget regionalt arbete.
smiley saknas

Norrbottens län

Den negativa påverkan på ozonskiktet av ozonnedbrytande ämnen har minskat. Utvecklingsriktningen är positiv avseende ozonskiktets förmåga att skydda mot UV-strålning. Problemet med uttunningen av ozonskiktet är globalt.
smiley saknas

Skåne län

Vid mitten av 1900-talet började ämnen som har en nedbrytande effekt på ozonskiktet att tillverkas och släppas ut och det ledde till omfattande problem. Tack vare effektiv reglering genom lagstiftning har problemen i princip lösts i Sverige. Ozonskiktet väntas börja återhämta sig före 2020.
smiley saknas

Stockholms län

Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat, och att det istället kommer att börja öka i tjocklek före år 2020. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

Södermanlands län

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet men det tar lång tid innan minskningen ger resultat. För att nå målet är det viktigt att uttjänta kylmöbler och isolering med ozonnedbrytande ämnen tas omhand säkert.
smiley saknas

Uppsala län

De senaste 20 åren visar en positiv trend i minskningar av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Fortfarande krävs dock tydlig information till företag och allmänhet om hur man bäst tar hand om avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

Värmlands län

Tack vare Montrealprotokollet som reglerar utsläppen av ozonnedbrytande ämnen, både i Sverige och internationellt, minskar de globala utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Ozonskiktets tjocklek kommer successivt att öka.
smiley saknas

Västerbottens län

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och den nationella bedömningen 2013 är att målet nås till 2020. Då väntas avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara klar, ozonuttunningen ha vänt och en stabilisering vara märkbar.
smiley saknas

Västernorrlands län

Utfasning av ozonnedbrytande ämnen regleras enligt internationella överenskommelser. Arbetet med tillsyn av gränsöverskridande transporter i syfte att förhindra illegal export av utrustning som innehåller CFC kommer att fortgå. Tillsynen över hantering av avfall som uppkommer vid renovering och ombyggnad behöver skärpas.
smiley saknas

Västmanlands län

Mycket tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Internationella åtgärder för att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

Västra Götalands län

Den tidigare minskningen av ozonskiktet har nu avstannat. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att miljökvalitetsmålet blir möjligt att nå. Bedömningen förutsätter att det internationella arbetet fortsätter att vara framgångsrikt.
smiley saknas

Örebro län

De största insatserna på området gjordes under 90-talet och utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat med 85 procent fram till idag. Sveriges uppgift idag är att verka för att andra länder går över till ämnen som inte bryter ner ozonskiktet.
smiley saknas

Östergötlands län

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt.

Når vi målet i ditt län?

4