Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Regionala miljömål

5. Skyddande ozonskikt

smiley saknas

Blekinge län

Effektiv lagstiftning har minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen markant i Sverige. Ozonskiktet förväntas börja återhämta sig år 2020. Regionalt måste arbetet med att omhänderta ozonnedbrytande ämnen i isoleringsmaterial och gamla kylmöbler, samt stoppa illegal handel, fortgå.
smiley saknas

Dalarnas län

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och den nationella bedömningen 2014 är att målet nås till 2020. Det internationella samarbetet har varit framgångsrikt. Användningen av ozonnedbrytande ämnen har minskat avsevärt. I länet behöver vissa isoleringsmaterial hanteras bättre vid rivning.
smiley saknas

Gotlands län

Det är viktigt att bättre ta omhand avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen. De riktigt stora mängderna återfinns i gamla kylmöbler från hushåll och handel, i byggnadsmaterial och i fjärrvärme- och industrirör.
smiley saknas

Gävleborgs län

Användningen av ozonnedbrytande ämnen minskar kontinuerligt och det är möjligt att nå målet. Lagar och regler på nationell och internationell nivå har varit och är helt avgörande för att ozonnedbrytande ämnen minskar.
smiley saknas

Hallands län

Nationella och internationella åtgärder har varit framgångsrika. Användningen av ozonnedbrytande ämnen fortsätter minska. Nedbrytningen av ozonskiktet har avstannat och allt fler resultat tyder på att återväxten påbörjats. Den nationella bedömningen är att målet nås till 2020.
smiley saknas

Jämtlands län

Ozonskiktet kommer troligen att börja återhämta sig och bli tjockare omkring år 2020. En fullständig återhämtning beräknas troligtvis inträffa omkring 2050. Utmaningen de kommande åren är att kunna omhänderta CFC-haltigt avfall såsom köldbärare och byggavfall för att förhindra fortsatt spridning av ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

Jönköpings län

Ozonlagret har förmågan att laga sig själv genom att syre övergår till ozon när det utsätts för UV-strålning. Detta är en långsam process varför problemen med tunt ozonskikt kommer att finnas kvar lång tid framöver.
smiley saknas

Kalmar län

Lagstiftning och internationellt samarbete har minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Internationella åtgärder för att förhindra handel med produkter som innehåller dessa ämnen fortsätter. Regionalt måste tillsynen förbättras för att säkerställa att ämnena tas om hand på ett korrekt sätt.
smiley saknas

Kronobergs län

Till följd av exponering för UV-strålning ökar antalet fall av hudcancer även i Kronobergs län. För att bryta trenden måste människor ändra sina solvanor. Utöver detta saknas regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser. För detta miljömål bedrivs inget regionalt arbete.
smiley saknas

Norrbottens län

Den negativa påverkan på ozonskiktet av ozonnedbrytande ämnen har minskat. Utvecklingsriktningen är positiv avseende ozonskiktets förmåga att skydda mot UV-strålning. Problemet med uttunningen av ozonskiktet är globalt.
smiley saknas

Skåne län

Vid mitten av 1900-talet började ämnen som har en nedbrytande effekt på ozonskiktet att tillverkas och släppas ut och det ledde till omfattande problem. Tack vare effektiv reglering genom lagstiftning har problemen i princip lösts i Sverige. Ozonskiktet väntas börja återhämta sig före 2020.
smiley saknas

Stockholms län

Det mesta tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat, och att det istället kommer att börja öka i tjocklek före år 2020. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har hittills varit framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

Södermanlands län

Miljömålet bedöms inte på regional nivå. Nationellt bedöms målet möjligt att nå med beslutade styrmedel. För att nå målet är det dock viktigt att uttjänta kylmöbler och isolering med ozonnedbrytande ämnen tas omhand säkert.
smiley saknas

Uppsala län

De senaste 20 åren visar en positiv trend i minskningar av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Fortfarande krävs dock tydlig information till företag och allmänhet om hur man bäst tar hand om avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

Värmlands län

De globala utsläppen av ozonnedbrytande ämnen minskar, både i Sverige och internationellt, vilket får ses som en effekt av Montrealprotokollet som reglerar utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

Västerbottens län

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och den nationella bedömningen är att målet nås till 2020. Då väntas avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara klar, ozonuttunningen ha vänt och en stabilisering vara märkbar.
smiley saknas

Västernorrlands län

På regional nivå kommer arbetet med tillsyn av gränsöverskridande transporter i syfte att förhindra illegal export av utrustning som innehåller CFC att fortgå. Tillsynen över hantering av avfall som uppkommer vid renovering och ombyggnad behöver skärpas för att få en säkrare destruktion av isolermaterial som innehåller CFC.
smiley saknas

Västmanlands län

Mycket tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Internationella åtgärder för att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

Västra Götalands län

Den tidigare minskningen av ozonskiktet har nu avstannat. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att miljökvalitetsmålet blir möjligt att nå. Bedömningen förutsätter att det internationella arbetet fortsätter att vara framgångsrikt.
smiley saknas

Örebro län

De största insatserna på området gjordes under 90-talet och utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat med 85 procent fram till idag. Sveriges uppgift idag är att verka för att andra länder går över till ämnen som inte bryter ner ozonskiktet.
smiley saknas

Östergötlands län

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt.

Når vi målet i ditt län?