Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Regionala miljömål

5. Skyddande ozonskikt

smiley saknas

Blekinge län

Effektiv lagstiftning har minskat utsläppen av ozonnedbrytande ämnen markant i Sverige. Ozonskiktet förväntas börja återhämta sig år 2020. Regionalt måste arbetet med att omhänderta ozonnedbrytande ämnen i isoleringsmaterial och gamla kylmöbler samt stoppa illegal handel fortgå.
smiley saknas

Dalarnas län

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och den nationella bedömningen 2013 är att målet nås till 2020. Det internationella samarbetet har varit framgångsrikt. Användningen av ozonnedbrytande ämnen har minskat avsevärt. I länet behöver vissa isoleringsmaterial hanteras bättre vid rivning.
smiley saknas

Gävleborgs län

Användningen av ozonnedbrytande ämnen minskar kontinuerligt och det är möjligt att nå målet. Lagar och regler på nationell och internationell nivå har varit och är helt avgörande för att ozonnedbrytande ämnen minskar.
smiley saknas

Hallands län

Nationella och internationella åtgärder har varit framgångsrika. Den nationella bedömningen är att målet nås till år 2020. Då förväntas avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara avslutad, ozonuttunningen ha vänt och en stabilisering vara märkbar.
smiley saknas

Jämtlands län

Ozonskiktet kommer troligen att börja återhämta sig och bli tjockare omkring år 2020. En fullständig återhämtning beräknas troligtvis inträffa omkring år 2050. Miljökvalitetsmålet och dess båda preciseringar kan nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.
smiley saknas

Jönköpings län

Ozonlagret har förmågan att laga sig själv genom att syre övergår till ozon när det utsätts för UV-strålning. Detta är dock en långsam process varför problemen med tunt ozonskikt kommer att finnas kvar lång tid framöver. Den riktiga återhämtningen förväntas påbörjas vid år 2020.
smiley saknas

Kalmar län

Det krävs att man på internationellt håll fortsätter arbetet med åtgärder för att förhindra handel med ozonnedbrytande produkter.
smiley saknas

Kronobergs län

Till följd av exponering för UV-strålning ökar antalet fall av hudcancer även i Kronobergs län. För att bryta trenden måste människors solvanor ändras. Utöver detta saknas regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser. För detta miljömål bedrivs inget regionalt arbete.
smiley saknas

Skåne län

Vid mitten av 1900-talet började ämnen som har en nedbrytande effekt på ozonskiktet att tillverkas och släppas ut och det ledde till omfattande problem. Tack vare effektiv reglering genom lagstiftning har problemen i princip lösts i Sverige. Ozonskiktet väntas börja återhämta sig före 2020.
smiley saknas

Södermanlands län

Målet bedöms inte på regional nivå. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet men då dessa ämnen har lång livslängd tar det lång tid innan minskningen ger resultat. Internationellt samarbete är avgörande för att nå målet.
smiley saknas

Uppsala län

De senaste 20 åren visar en positiv trend i minskningar av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Men fortfarande krävs tydlig information till företag och allmänhet om hur man bäst tar hand om avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.
smiley saknas

Västerbottens län

Prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och den nationella bedömningen 2013 är att målet nås till 2020. Då väntas avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara klar, ozonuttunningen ha vänt och en stabilisering vara märkbar.
smiley saknas

Västra Götalands län

Den tidigare minskningen av ozonskiktet har nu avstannat. Naturvårdsverket bedömer att förutsättningarna är på plats 2020 så att miljökvalitetsmålet blir möjligt att nå. Bedömningen förutsätter att det internationella arbetet fortsätter att vara framgångsrikt.
smiley saknas

Östergötlands län

Bedömningen av måluppfyllelse görs på nationell nivå. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt.

Når vi målet i ditt län?

4