Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Regionala miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Den biologiska mångfalden hotas främst av exploatering, igenväxning, ett rationellt jord- och skogsbruk samt fragmentering och isolering av områden med hög biologisk mångfald. Utvecklingen i Blekinge bedöms som negativ och stora insatser behövs för att bevara arter och restaurera livsmiljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Antalet hotade arter fortsätter att öka, även om betingelserna för några förbättrats. Förstörelse av växter och djurs livsmiljöer är det största hotet mot biologisk mångfald. Det krävs ökad hänsyn när vi brukar naturen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gotlands län

Ett allt storskaligare brukande gör att många arters livsmiljöer krymper. I synnerhet är det många arter som försvinner när kontinuitetsskogar avverkas. I odlingslandskapet försvinner småbiotoper och arter när deras livsmiljöer växer igen. Exploatering såsom kalkbrytning hotar flera unika miljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

För många av länets naturtyper och arter är läget allvarligt. Hoten består av igenväxning av odlingslandskap och vissa myrar, hårt nyttjande av skog och vattendrag samt utsläpp av föroreningar till havet. Det finns dock flera exempel på lokala insatser som utförts för att förbättra tillståndet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter. Ökad delaktighet och utveckling av arbetet behövs inom alla sektorer och vid samhällsekonomiska bedömningar. Neddragningar inom naturvårdssektorn tvingar fram hårda prioriteringar inom säkerställande, skötsel och samordning med övriga aktörer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Det blir mycket svårt att nå miljömålet i Jämtlands län. Läget är särskilt kritiskt för skogsarterna. Arealen naturskog minskar snabbt samtidigt som spridningsvägar mellan kvarvarande naturskogar saknas. Även för arter i ängs- och betesmarker är situationen svår, främst på grund av upphörd hävd.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Arbete med skydd, skötsel av skyddade områden, åtgärdsprogram för hotade arter, kalkning, restaurering av vattendrag, skapar förutsättningar för att nå målet. Men minskade anslag till biologisk mångfald påverkar en redan negativ utveckling i fel riktning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Biologiska resurser på land och i vatten behöver användas på ett hållbart sätt, vilket kräver stora omställningar inom bland annat jordbruk, skogsbruk, fiske, industri och samhällsbyggnad. För att uppnå målet krävs stora resurser och förändrade styrmedel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Utvecklingen för den biologiska mångfalden måste prioriteras högre för att nå nationella och internationella mål och åtaganden. För att hejda förlusten av biologisk mångfald krävs prioritering på landskapsnivå, samt riktade styrmedel till/ och ett större ansvarstagande från markägare.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Norrbottens län

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. I fjällen och i de fjällnära våtmarkerna, skogarna och vattendragen bedöms situationen vara betydligt mer gynnsam.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Landskapet homogeniseras, biotoper fragmenteras, arter blir allt mera sällsynta och deras spridningsmöjligheter minskar. Nyttjandet av den biologiska mångfalden är ohållbar och påverkan på ekosystemen fortsatt hög. Gemensamt behöver alla verksamheter som påverkar den skånska naturen ta sitt ansvar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Stockholms län

En långsam men kontinuerlig förlust av biologisk mångfald pågår i länet. Det beror bland annat på fragmentering av grönstrukturen som följer av en hög exploateringstakt. För att nå målet krävs fler åtgärder inom skydd, skötsel och fysisk planering, för att bygga in och säkerställa biologisk mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Förhållandena för många naturtyper och arter försämras. En ökad hänsyn behövs inom skogsnäring, jordbruk, vattenkraft och vid bebyggelse. En allt svagare beteshävd, koncentration av tamboskap till vissa bygder samt färre landskapselement med stöd för skötseln, är en väsentlig del i bedömningen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Situationen för länets växt- och djurliv är ogynnsam. Trots stora insatser från markägare, ideella organisationer och myndigheter är utvecklingen negativ. Vi förlorar i dagsläget biologisk mångfald med samma takt som år 2000. Uppsala län har ett större antal hotade arter 2010 jämfört med 2005.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Värmlands län

Befintliga styrmedel räcker inte för att säkerställa att den biologiska mångfalden brukas på ett hållbart sätt och bevaras till kommande generationer. Arbetet går för långsamt och utvecklingen i miljön bedöms som negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

I Västerbottens skogs- och kustland och i många vattendrag är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. Kunskapen om hur arterna påverkas av klimatförändringar är bristfällig.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västernorrlands län

Exploateringstrycket är stort. Situationen för länets hotade arter är osäker och hänsynen brister både i skog, odlingslandskap och i vatten. Kunskapsbrist är ett problem för många arters hotbild, ytterligare styrmedel och insatser krävs för att bevara samt restaurera dessa arters livsmiljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västmanlands län

I Västmanlands län förekommer 954 arter som är rödlistade enligt den senaste upplagan av Rödlistade arter i Sverige (Gärdenfors 2010). De flesta är knutna till olika skogsmiljöer eller till jordbrukslandskapet. Om känsliga arter ska kunna leva vidare, måste större hänsyn tas i dessa miljöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Den biologiska mångfalden är fortsatt hotad. Fisket är inte uthålligt och havet drabbas av övergödning. Exploatering av värdefulla marker och vatten fortsätter. Hänsynen brister inom skogsbruket. Effekter av klimatförändringar är synliga. Havet hotas av marin försurning och landskapet växer igen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Örebro län

De storskaliga förändringarna i landskapet inom främst skogssektorn har en fortsatt negativ påverkan på den biologiska mångfalden. De förslag till styrmedel som lagts under året ger inte förutsättningar för ett hållbart brukande. Finansiering från EU blir allt viktigare för naturvårdsarbetet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Många åtgärder för naturvård sker i länet. Utvecklingen för flera miljöer som är lämpliga för hotade arter är positiv. Trots detta är trenden negativ för många arter. Det gäller bland annat arter som lever på gamla träd, död ved och solberoende arter som lever i öppna tall- och lövskogar.

Når vi målet i ditt län?

4