Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Regionala miljömål

16. Ett rikt växt- och djurliv

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Blekinge län

Den biologiska mångfalden hotas av bland annat exploatering, miljögifter, igenväxning och ett rationellt jord- och skogsbruk. Stora insatser behövs för att bevara arter och restaurera livsmiljöer, så att gynnsam bevarandestatus kan uppnås. Utvecklingen i Blekinge bedöms som negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Dalarnas län

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Antalet hotade arter fortsätter att öka, även om betingelserna för några förbättrats. Förstörelse av växter och djurs livsmiljöer är det största hotet mot biologisk mångfald. Det krävs ökad hänsyn när vi förvaltar naturen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Gävleborgs län

För många av länets naturtyper och arter är läget allvarligt. Hoten består av igenväxning av odlingslandskap och vissa myrar, hårt nyttjande av skog och vattendrag samt utsläpp av föroreningar till havet. Det finns dock flera exempel på lokala insatser som utförts för att förbättra tillståndet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Hallands län

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter och skärpt hänsyn behövs inom t ex samhällsplanering och vid samhällsekonomiska bedömningar. Tidigare neddragningar inom naturvårdssektorn har tvingat fram hårda prioriteringar inom säkerställande, förvaltning och samordning med övriga aktörer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jämtlands län

Det blir mycket svårt att nå miljömålet i Jämtlands län. Läget är särskilt kritiskt för skogslevande arter. Arealen naturskogar minskar snabbt samtidigt som spridningsvägar mellan kvarvarande naturskogar saknas. För arter i ängs- och betesmarker minskar livsmiljöerna pga. upphörd hävd.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Jönköpings län

Arbete med skydd, skötsel av skyddade områden, åtgärdsprogram för hotade arter, kalk-ning, restaurering av vattendrag, dispensprövning av biotopskyddsbestämmelser skapar förutsättningar för att nå målet. Men minskade anslag till biologisk mångfald påverkar en redan negativ utveckling i fel riktning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kalmar län

Många livsmiljöer har minskat kraftigt i antal och utbredning och den negativa trenden fortsätter. Biologiska resurser på land och i vatten måste användas på ett hållbart sätt, vilket kräver stora omställningar inom jordbruk, skogsbruk, fiske, industri och samhällsbyggnad. Målet kommer inte att nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Kronobergs län

Utvecklingen för den biologiska mångfalden måste prioriteras högre för att nå nationella och internationella mål och åtaganden. För att hejda förlusten av biologisk mångfald krävs prioritering på landskapsnivå, samt riktade styrmedel till/ och ett större ansvarstagande från markägare.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Skåne län

Fragmentering av habitat i landskapet fortsätter, negativ påverkan på naturen är fortfarande hög, hotade arter blir allt sällsyntare och återhämtningstakten för biologiska värden är lång. Ska förlusten av biologisk mångfald hejdas måste alla verksamheter som påverkar denna trend ta sitt ansvar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Södermanlands län

Förhållandena för många naturtyper och arter försämras. En ökad hänsyn behövs inom till exempel skogsnäring, jordbruk, vattenkraft och vid bebyggelse. En allt svagare beteshävd i många marker samt färre antal landskapselement med stöd för skötseln, är en väsentlig del i bedömningen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Uppsala län

Situationen för länets växt- och djurliv är ogynnsam. Trots stora insatser från markägare, ideella organisationer och myndigheter är utvecklingen negativ. Vi förlorar i dagsläget biologisk mångfald med samma takt som år 2000. Uppsala län har ett större antal hotade arter 2010 jämfört med 2005.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västerbottens län

I Västerbottens skogs- och kustland och i många vattendrag är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. Kunskapen om hur arterna påverkas av klimatförändringar är bristfällig.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Västra Götalands län

Den biologiska mångfalden är fortsatt hotad. Fisket är inte uthålligt och havet drabbas av övergödning. Exploatering av värdefulla marker och vatten fortsätter. Hänsynen brister inom skogsbruket. Effekter av klimatförändringar är synliga. Havet hotas av marin försurning och landskapet växer igen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Östergötlands län

Målet bedöms inte vara möjligt att nå, men med rätt insatta åtgärder från markägare och brukare och nya styrmedel kan arbetet gå framåt. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Når vi målet i ditt län?

4