Uppföljning med indikatorer

Indikatorerna som presenteras på miljömål.se visar förändringar för faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Indikatorerna har valts ut av de miljömålsansvariga myndigheterna.

Indikatorerna ska:

  • följa upp resultatet av miljömålsarbetet
  • visa om miljöarbetet går i rätt riktning och i rätt takt
  • visa hur miljön mår
  • ge underlag för åtgärder och beslut.

Det finns ett ökande behov av lämpliga mått för uppföljningen av miljömålen. Därför pågår sedan ett par år tillbaka utvecklingsarbete hos alla miljömålsansvariga myndigheter, både nationellt och regionalt, med att utveckla nya och ännu bättre indikatorer.

Vad är en indikator?

Indikatorn är ett hjälpmedel som förmedlar information om miljöutvecklingen och ger hjälp i uppföljning och utvärdering.

Den nationella och regionala miljöövervakningen ger dataunderlag till många av indikatorerna. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om miljöövervakningen. 

Indikatorerna på miljömål.se

Indikatorpresentationerna på miljömål.se är ett gemensamt uppföljningssystem som innefattar nationell och regional miljömålsuppföljning. Miljömålsansvariga myndigheter svarar för innehållet i presentationerna. I dag innefattar systemet mestadels indikatorer med nationell och regional upplösning men tanken är att även den kommunala nivån ska ingå i så stor utsträckning som möjligt.