Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Fördjupning - Konsumenttillgängliga kemiska produkter

Bedömning av hälsofarlighet

Inom EU bedöms kemiska ämnens eller produkters hälsofarlighet i systemet med klassificering, märkning och säkerhetsdatablad som syftar till att identifiera ett ämnes eller en blandnings farliga egenskaper och ge mottagarna nödvändig information så att ett gott skydd säkerställs. Bedömningen görs av företaget som tillverkar eller släpper ut produkten på marknaden. För kemiska ämnen gäller CLP-förordningen fullt ut redan från den 1 december 2010. Sedan den 1 juni 2015 ska nu även alla blandningar som släpps ut på marknaden vara klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP. Från detta datum gäller därmed inte längre reglerna om klassificering och märkning i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7.

Hälsofarliga konsumenttillgängliga kemiska produkter

Cirka 43 %, ungefär 40 600, av alla kemiska produkter på den svenska marknaden är hälsofarliga på något sätt. Av de ca 17 500 kemiska produkter som var konsumenttillgängliga 2014 så var ca 6 700 (38 %) klassificerade som hälsofarliga. Antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter har ökat markant sedan år 1992. Under den tidsperioden, från början av 1990-talet fram till idag, har antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter som är hälsofarliga inte förändrats lika påtagligt. De senaste åren kan man dock se en ökning. Att en produkt inte är klassificerad som hälsofarlig kan bero på att den inte innehåller hälsofarliga ämnen, att ingående hälsofarliga ämnen underskrider haltgränserna för klassificering eller att ingående ämnen inte i tillräcklig grad har testas och bedömts med avseende på sina farliga egenskaper.

Många produkter som tidigare innehöll hälsoskadliga lösningsmedel har ersatts med vattenbaserade produkter som ofta inte är hälsofarliga. Detta gäller inom stora produktgrupper som färg och rengöringsmedel. Samtidigt används tillsatser som kan vara allergiframkallande för att motverka att vattenbaserade färger möglar i färgburken och ibland även i träskyddsmedel för att skydda den målade ytan. I flytande tvätt- och rengöringsmedel kan det förekomma allergiframkallande konserveringsmedel. Andelen konsumenttillgängliga kemiska produkter som innehåller allergiframkallande ämnen ökar. Likaså har andelen produkter som har klassificerats som irriterande (d.v.s. hudirriterande och/ eller ögonirriterande) ökat de senaste åren.

Sammantaget minskade andelen konsumenttillgängliga kemiska produkter som är hälsofarliga under tidsperioden från början av 1990-talet fram till mitten av det första årtiondet på 2000-talet. Därefter följer en period där denna minskning har stannat av. 

Länkar

Mer information om reglerna om klassificering och märkning av kemiska ämnen och mer statistik om kemiska ämnen och produkter finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: