Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Fördjupning - Marknära ozon i luft

För att vi ska klara delmålet och det långsiktiga målet för marknära ozon kommer det att krävas ytterligare nationella och internationella åtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider och flyktiga organiska kolväten.
Ett viktigt svenskt styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet Frisk luft är Miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

Miljökvalitetsnormer för marknära ozon

Miljökvalitetsnormen syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Under 2008 beslutades det om ett reviderat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa inom unionen.

Utveckling av miljökvalitetsnormer

EU:s hemsida för luft

Viktiga fora för internationellt arbete med utsläppsminskningar är arbetet med EU:s direktiv för utsläppstak och FN:s luftvårdskonvention.

EU:s direktiv för utsläppstak

FN:s luftvårdskonvention

 

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: