Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Kväveoxidutsläpp - Dalarnas län

Förstoring
Diagram

Utsläpp av kväveoxider i länet fördelat på sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. Mer detaljerad info finns i den nationella databasen för luftutsläpp (öppnas i nytt fönster).

Utsläppen har stabiliserats efter en kraftig minskning

Utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödning av naturmiljöer på land och i kustnära hav samt till försurning av mark och vatten. Vidare är kväveoxidutsläppen med och bildar marknära ozon. Utsläppen påverkar också människors hälsa, dels för att höga halter av kväveoxidhalter förekommer i våra tätorter, dels genom att marknära ozon har allvarliga hälsoeffekter. Merparten av utsläppen av kväveoxider härrör från fordon, främst från tunga fordon men också personbilar och arbetsmaskiner. Även energiförsörjning från förbränningsanläggningar innebär utsläpp av kväveoxider.

Utsläppen av kväveoxider i Dalarna har nästan halverats sedan 1990. Minskningen beror på skärpta avgaskrav på personbilar och tunga fordon. De senaste åren har utsläppen av kväveoxider i Dalarna stabiliserats och uppgick 2011 till 5 100 ton, en minskning med 200 ton jämfört med 2010. En ökning har skett under 2011 inom arbetsmaskinsektorn. Orsaken till det är svår att bedöma.

Inom energi- och industrisektorerna finns ett fortsatt intresse av att hitta lösningar för att minska utsläppen av kväveoxider och därigenom minska kostnaderna för den så kallade NOx-avgiften (miljöavgift för utsläpp av kväveoxider).

Ansvarig myndighet

Följer främst upp

Är även viktig i uppföljningen