Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Miljöföroreningar i modersmjölk

Förstoring
Diagram

Halter av vissa långlivande organiska miljöföroreningar i modersmjölk från förstföderskor från Uppsalaregionen i relation till 1996 års utgångsvärde.

Sveriges officiella statistik

Miljöföroreningar finns fortfarande i modersmjölk

Det finns en mängd långlivade organiska ämnen som fått en omfattande spridning i miljön och kommer att finnas kvar i miljön under lång tid. Vissa av dem förekommer i bland annat modersmjölk, vilket speglar människans exponering. Enligt miljömålet Giftfri miljö ska förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen ska vara nära bakgrundsnivåerna. Målet innebär att långlivade organiska ämnen inte ska förekomma i modersmjölk.

Mätningarna i modersmjölk från förstföderskor boende i Uppsalaregionen visar att PCBer, DDE (nedbrytningsprodukt av DDT), dioxiner och PBDE (bromerat flamskyddsmedel) förekommer i modersmjölk.

Mellan åren 1996 och 2014 minskade halterna av dioxiner, PCB 153 och PBDE med 5-7 procent per år. Halterna av DDE minskade med 7 procent per år mellan 1996 och 2012. Halterna av dessa föroreningar i modersmjölk minskar endast långsamt trots att användning och spridning begränsats. PCB och DDT är sedan lång tid förbjudna och användningen har upphört. Vissa bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU och åtgärder har vidtagits för att begränsa oavsiktlig bildning av dioxiner. Långlivade ämnen som dessa som redan är spridda i varor, byggnader och miljö bidrar till att det är särskilt svårt att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: