Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Häckande fåglar i skogen

Förstoring
Diagram

Populationsutveckling (index) från 2002 år och framåt för häckande fåglar i skogen.

Förstoring
  • <= 0,5
  • 0,5 - 0,75
  • 0,75 - 1
  • 1 - 1,25
  • > 1,25

Populationsstorlek (index) för häckande fåglar i skogen 2015 (i förhållande till år 2002).

Oförändrade antal fåglar i skogen

Indikatorn innehåller fyra grupper av fåglar knutna till:

  • Höga naturvärden i skogen i stort: Tjäder, järpe (-), gröngöling (-), mindre hackspett, tretåig hackspett, stjärtmes (+), svartmes (+), tofsmes (+), entita, talltita, lappmes (-), trädkrypare (+), lavskrika, nötkråka, och domherre (+).
  • Död ved: gröngöling (-), mindre hackspett, tretåig hackspett, entita, talltita.
  • Lövskog och/eller skog med stort lövinslag: gröngöling (-), mindre hackspett, tretåig hackspett, skogsduva, stjärtmes (+), entita, trädkrypare (+).
  • Gammal skog: tjäder, tretåig hackspett, svartmes (+), tofsmes (+), talltita, lappmes (-), trädkrypare (+), lavskrika, domherre (+).

Dessa gruppers populationsutveckling har sedan analyserats baserat på data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter för åren 2002–2015 (www.fageltaxering.lu.se).

Plus- eller minustecken visar på statistiskt säkerställda ökningar (+) eller minskningar (-) för de enskilda arterna 2002-2015. För arter utan efterföljande tecken finns ingen säkerställd förändring under perioden.

För den analyserade perioden finns inga statistiskt säkerställda förändringar för någon av grupperna totalt sett. Index steg något från året innan för grupperna med alla arter och de knutna till gammal skog, medan det sjönk svagt för övriga två grupper. Alla index för 2015 låg över startårets 2002 års värde (alla arter 17procent, död ved 12 procent, lövrik skog 24 procent, gammal skog 22 procent över). Index för gruppen med alla arter och för arter knutna till gammal skog var signifikant skilda från startårets värde.  

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: