Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Grusanvändning - Västra Götalands län

Förstoring
Diagram

Total utleverans av naturgrus, krossberg och morän från tillståndsgivna täkter i länet

Förstoring
  • <= 5 %
  • 6 - 10 %
  • 11 - 15 %
  • 16 - 20 %
  • > 20 %

Andel naturgrus i procent av totalt utlevererad mängd naturgrus, morän och krossberg från tillståndsgivna täkter år 2015.

Uttag av naturgrus fortsätter att minska

Naturgrus är en ändlig resurs. Åsar och andra isälvsavlagringar har stor betydelse som dricksvattenresurs och för rening av ytvatten genom konstgjord infiltration. Ofta har naturgrusformationer stora natur- och kulturvärden. De berikar också landskapet och är värdefulla för friluftslivet. Uttag av naturgrus bör därför minimeras och ersättas med återanvänt material, krossberg och morän. Ballastmaterial används till största delen till väg-, bygg- och anläggningsarbeten.

Uttaget av naturgrus har minskat i länet sedan mätningarna började år 1993, medan uttaget av krossberg ökat. År 2015 användes drygt 1,3 miljoner ton naturgrus, 11 procent av den totala ballastproduktionen.

Den långsiktiga trenden att minska naturgrusuttaget har avstannat något men insikten hos beställare och företag har ökat om behovet att använda mindre naturgrus. Tillståndsprövning av täkter styr mot minskad grusanvändning och ökad användning av berg. SGU ger årligen ut en rapport, Grus, sand och krossberg, där statistik redovisas med kommentarer. Den finns på hemsidan, www.sgu.se. På denna sida finns under Miljömål mycket bra information.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: