Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Grusanvändning - Västra Götalands län

Förstoring
Diagram

Total utleverans av naturgrus, krossberg och morän från tillståndsgivna täkter i länet

Förstoring
  • 0-10%
  • 10-20%
  • 20-30%
  • 30-40%
  • >40%

Andel naturgrus i % av totalt utlevererad mängd naturgrus, morän och krossberg från tillståndsgivna täkter år 2014.


Minskad användning av naturgrus

Naturgrusavlagringar har ett stort värde för dricksvattenproduktion, som vattenrenare och har ofta höga natur- och kulturvärden. Det är en ändlig resurs och därför bör uttag av naturgrus minimeras och ersättas av i första hand återanvänt material och i andra hand krossberg. Den största användningen av naturgrus är som så kallat ballastmaterial, som används i bygg- och anläggningssektorn. Den totala användningen av ballastmaterial kan variera relativt mycket mellan olika år beroende på förekomsten av stora byggprojekt.

Under år 2013 användes ca 1,4 miljoner ton naturgrus i Västra Götalands län. Andelen naturgrus av totala användningen av ballast var omkring 11 procent, det vill säga i princip oförändrat från 2011 och 2012. Användningen av ballastmaterial ligger på omkring 13 miljoner ton 2013, vilket är en liten minskning från 2011 och 2012.

För att uppnå miljömålet i länet måste mängden naturgrus fortsätta att minska. De långsiktiga styrmedlen som planering, ökning av naturgrusskatten och tillståndsprövning av täkter är sannolikt inte starka nog för att målet ska nås i tid.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål