Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Grusanvändning - Västra Götalands län

Förstoring
Diagram

Total utleverans av naturgrus, krossberg och morän från tillståndsgivna täkter i länet

Förstoring
  • 0-10%
  • 10-20%
  • 20-30%
  • 30-40%
  • >40%

Andel naturgrus i % av totalt utlevererad mängd naturgrus, morän och krossberg från tillståndsgivna täkter år 2013.


Minskad användning av naturgrus

Naturgrusavlagringar har ett stort värde för dricksvattenproduktion, som vattenrenare och har ofta höga natur- och kulturvärden. Det är en ändlig resurs och därför bör uttag av naturgrus minimeras och ersättas av i första hand återanvänt material och i andra hand krossberg. Den största användningen av naturgrus är som så kallat ballastmaterial, som används i bygg- och anläggningssektorn. Den totala användningen av ballastmaterial kan variera relativt mycket mellan olika år beroende på förekomsten av stora byggprojekt.

Under år 2012 användes 1,6 miljoner ton naturgrus i Västra Götalands län. Andelen naturgrus av totala användningen av ballast var omkring 11 procent, dvs i princip oförändrat från 2011. Det är en minskning jämfört med året innan. Användningen av ballastmaterial ligger på omkring 13 miljoner ton 2012, vilket är oförändrat från året innan. Användnignen av ballastmaterial har gradvis ökat i länet sedan mitten av 1990-talet.

 För att uppnå miljömålet i länet måste mängden naturgrus minska fortsätta minska. De långsiktiga styrmedlen som planering, ökning av naturgrusskatten och tillståndsprövning av täkter är sannolikt inte starka nog för att målet ska nås i tid.

Ansvarig myndighet

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål