Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Grusanvändning - Västra Götalands län

Förstoring
Diagram

Total utleverans av naturgrus, krossberg och morän från tillståndsgivna täkter i länet

Förstoring
  • 0-10%
  • 10-20%
  • 20-30%
  • 30-40%
  • >40%

Andel naturgrus i % av totalt utlevererad mängd naturgrus, morän och krossberg från tillståndsgivna täkter år 2014.

Användning av naturgrus

Naturgrus är en ändlig resurs. Åsar och andra isälvsavlagringar har stor betydelse som dricksvattenresurs och för rening av ytvatten genom konstgjord infiltration. Ofta har naturgrusformationer stora natur- och kulturvärden. De berikar också landskapet och är värdefulla för friluftslivet. Uttag av naturgrus bör därför minimeras och ersättas med återanvänt material, krossberg och morän. Ballastmaterial används till största delen till väg-, bygg- och anläggningsarbeten.

Det har varit en nedåtgående trend på uttag av naturgrus sedan mätningarna började år 1993. År 2014 skedde dock en ökning av uttaget från 1,3 miljoner ton till 1,5 miljoner ton. Naturgrus utgör 6 procent av den totala ballastproduktionen.

SGU ger årligen ut en rapport, Grus, sand och krossberg, där statistik redovisas med kommentarer. Den finns på hemsidan, www.sgu.se. På denna sida finns under Miljömål mycket nyttig information.

För att uppnå miljömålet Grundvatten av god kvalitet i länet, måste användningen av mängden naturgrus minska. De långsiktiga styrmedlen som planering, ökning av naturgrusskatten och tillståndsprövning av täkter är sannolikt inte starka nog för att målet ska nås i tid.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål