Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Förorenade områden - Blekinge län

Förstoring
Diagram

Antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade.

Förstoring
  • <= 2000 st
  • 2001 - 4000 st
  • 4001 - 6000 st
  • 6001 - 8000 st
  • > 8000 st

Antal identifierade potentiellt förorenade områden per län.

Arbetet med förorenade områden går framåt!

Förorenade områden är ett hot mot människors hälsa och mot miljön. Föroreningarna härstammar främst från industriella verksamheter som har bedrivits inom dessa områden.

Länsstyrelsen i Blekinge har identifierat 2 269 potentiellt förorenade områden. Under det mer djupgående inventeringsarbetet har hittills 164 objekt bedömts tillhöra riskklass 1 och 2, vilket innebär mycket stor risk respektive stor risk. Det finns 39 rapporterade områden där kvalitetssäkrade åtgärder har avslutats och 33 stycken där åtgärder pågår, utöver dessa finns ett större antal åtgärder som ännu inte kvalitetssäkrats och därför inte ingår i befintligt dataunderlag.

Planen för 2014 är att fortsätta utveckla den egeninitierade tillsynen som leder fram till undersökningar och efterbehandling. För att kunna genomföra en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv efterbehandling krävs mycket goda kunskaper om de verksamheter som funnits på det förorenade området. Länsstyrelsen har därför under året kontinuerligt arbetat med inventering av potentiellt förorenade områden i länet. Detta inventeringsarbete beräknas till stor del vara klart vid utgången av 2013.

Ansvarig myndighet

Följer främst upp

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål