Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Förorenade områden - Blekinge län

Förstoring
Diagram

Antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade.

Förstoring
  • <= 2000 st
  • 2001 - 4000 st
  • 4001 - 6000 st
  • 6001 - 8000 st
  • > 8000 st

Antal identifierade potentiellt förorenade områden i länet till och med år 2015.

Arbetet med förorenade områden går framåt!

Förorenade områden är en risk för människors hälsa och miljön. I första hand ska den som förorenat marken stå för saneringskostnaden, men om ingen ansvarig finns kan kommuner via länsstyrelsen få statliga bidrag till sanering.

Länsstyrelsen i Blekinge har registrerat 2 200 potentiellt förorenade områden i databasen EBH-stödet, se karta. Av dem har 413 objekt riskklassats utifrån Naturvårdsverkets MIFO-metodik. 187 objekt har bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och riskklass 2 (stor risk), och anses därmed extra prioriterade regionalt.

De flesta av de efterbehandlingsåtgärder som vidtagits har bekostats av den som bedömts vara ansvarig för föroreningen, eller av den som exploaterat området. Två objekt har åtgärdats med hjälp av statliga bidrag. Framöver kommer det troligen bli vanligare med statliga delfinansieringar.

I diagrammet ses 35 objekt där åtgärder har avslutats och 124 stycken där åtgärder pågår. I underlaget för pågående räknas även delåtgärder in. Även åtgärder som är avslutade men som inte slutrapporterats ingår i posten åtgärder pågår. Uppgifter om försvarsmaktens objekt i länet är inte inlagda i EBH-stödet.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål