Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Förorenade områden - Blekinge län

Förstoring
Diagram

Antal efterbehandlingsåtgärder som pågår eller är avslutade.

Förstoring
  • <= 2000 st
  • 2001 - 4000 st
  • 4001 - 6000 st
  • 6001 - 8000 st
  • > 8000 st

Antal identifierade potentiellt förorenade områden i länet till och med år 2014.

Arbetet med förorenade områden går framåt!

Förorenade områden är en risk för människors hälsa och miljön. I första hand ska den som förorenat marken stå för saneringskostnaden, men om ingen ansvarig finns kan kommuner via länsstyrelsen få statliga bidrag till sanering.

Länsstyrelsen i Blekinge har identifierat 2 122 potentiellt förorenade områden, se karta. En del av dessa objekt skall riskklassas enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik. Hittills har 413 objekt riskklassats i Blekinge. 187 objekt har bedömts tillhöra riskklass 1 (mycket stor risk) och riskklass 2 (stor risk), och anses därmed extra prioriterade regionalt.

De flesta av de efterbehandlingsåtgärder som vidtagits har bekostats av den som bedömts vara ansvarig för föroreningen, eller kommit till skott via exploatering. Två objekt är i uppstarten för åtgärder med hjälp av statliga bidrag. Framöver kommer det troligen bli vanligare med statliga delfinansieringar.

I diagrammet ses 39 objekt där åtgärder har avslutats och 34 stycken där åtgärder pågår, utöver dessa finns ett antal inrapporterade åtgärder som ännu inte har förts in i dataunderlaget. I underlaget räknas även inrapporterade delåtgärder in. Däremot ingår inte uppgifter om försvarsmaktens objekt i länet.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål