Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Ekologisk animalieproduktion

Förstoring
Diagram

Andel ekologiskt certifierade djur per djurslag.

Förstoring
  • <= 6 %
  • 6 - 12 %
  • 12 - 18 %
  • 18 - 24 %
  • > 24 %

Andel ekologiskt certifierade mjölkkor per län år 2015.

Ökningen av andelen certifierade djur har avtagit

Ekologisk djurhållning förutsätter ekologisk växtodling för att förse djuren med egenproducerat ekologiskt foder. Vid odling ersätts kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel med andra åtgärder, till exempel varierad växtföljd och gödsel från ekologiskt hållna djur. I det ekologiska lantbruket eftersträvas en hög grad av självförsörjning samt en god djurhållning.

Genom att inte använda kemikalier gynnas den biologiska mångfalden både på åkermarken och i dess närmaste omgivning. Ekologisk odling och djurhållning kan därmed bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”. Dessutom bidrar den minskade kemikalieanvändningen till att vi närmar oss miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.

År 2015 var vart femte nötkreatur i Sverige omställt till ekologisk produktion. Antalet omställda nötkreatur har därmed ökat med 60 procent sedan år 2009. När det gäller mjölkkorna var 14 procent av dessa omställda till ekologisk produktion under 2015 och motsvarande siffra för lamm var 21 procent. Ökningstakten i antalet ekologiska mjölkkor har dock avtagit sedan 2011. Genom att öka efterfrågan på ekologiska produkter kan konsumenter driva utvecklingen i önskvärd riktning.

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: