God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Hushållsavfall

Förstoring
Diagram

Behandlat hushållsavfall per år, totalt och uppdelat på olika behandlingsmetoder. Källa: Avfall Sverige. Beträffande farligt avfall: se ny information under Metod!

Förstoring
  • 0 - 2,5 kg/pers
  • 2,5 - 5 kg/pers
  • 5 - 7,5 kg/pers
  • 7,5 - 10 kg/pers
  • > 10 kg/pers

Insamlad mängd farligt avfall per person år 2013.

Dämpad fortsatt avfallsökning

Totala mängden hushållsavfall ökade med 1,1 procent mellan 2012 och 2013. Avfallets långsiktiga ökade därmed i samma tydligt dämpade takt som 2012 och uppgick till 461 kg per capita. Den sistnämnda siffran avslöjar att en del av den totala ökningen har att göra med ett ökande invånarantal.

År 2013 materialåtervanns 49 procent av hushållsavfallet inklusive biologisk återvinning. Jämfört med 2012 ökade materialåtervinningen av förpackningar, retur- och wellpapper, el-avfall och metall från återvinningscentraler med 3,2 procent och biologiskt återvunnet med 5,7 procent. Rötningen av det biologiska avfallet fortsatte att öka och komposteringen att minska. Hushållens avfall från elektriska och elektroniska produkter fortsatte sin inledda nedåttrend genom att minska ½ procent från 14,7 till 14,5 kg per person jämfört med 2012. Hushållen insamlades vidare 2 600 ton bärbara batterier, 500 ton inbyggda batterier och 6 900 ton bilbatterier, en liten ökning på ½ procent för batterierna tillsammans jämfört med 2012. Förbränningen minskade med 1,5 procent vilket tog ut ökningen 2012 och innebar en energiåtervinning på lite drygt 50 procent av hushållsavfallet.

Under 2013 samlade 64 procent av kommunerna in källsorterat matavfall varav ett tiotal av kommuner enbart samlade in från storkök och restauranger och övriga även från hushåll. Insamlingen och behandlingen av detta avfall ökade 16 % jämfört med 2012. Ytterligare ett 70-tal kommuner har planer på att införa system för källinsamling av matavfallet.

Mer av farligt avfall

Deponerat avfall ökade med 2,1 procent men behöll trots det samma låga andel på 0,7 procent av hushållsavfallet som 2012. Hushållen gav emellertid upphov till en ökad mängd farligt avfall, 72 000 ton. Av detta var 44 000 ton impregnerat virke och knappt 6 000 ton asbest. Det gör 7,5 kg farligt avfall per person och innebär 0,6 kg mer än 2012. Ökningen av det farliga avfallet motsvarar ungefär den för impregnerat virke, vilket kan avspegla en verklig ökning men också helt enkelt en förbättrad utsortering av det impregnerade från annat avfallsvirke.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: