Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Häckande fåglar

Förstoring
Diagram

Förändringsindex för häckande fåglar med 2002 som utgångsår.

Förstoring
  • <= 0,5
  • 0,5 - 0,75
  • 0,75 - 1
  • 1 - 1,25
  • > 1,25

Förändringsindex för häckande fåglar, kartbilden visar 2013 års indexvärde.

Tendens till minskat antal fåglar

Genom att följa utvecklingen hos alla 70 fågelarter som valts ut som indikatorer på biologisk mångfald inom målen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Storslagen fjällmiljö, samt att förstärka denna grupp med fyra arter knutna till kustmiljöer (ejder, strandskata, silltrut och havstrut) och ytterligare en rovfågel (röd glada) presenterar vi här en indikator på biologisk mångfald i stort. Tanken är att denna indikator, uppbyggd av 75 utvalda fågelarters populationsutveckling i landet, ska spegla den biologiska mångfaldens utveckling i alla av Sveriges större naturtyper och därmed i landet i stort. Hela 40 procent av arterna (30 arter) är upptagna antingen i den Svenska Rödlistan eller i EUs Fågeldirektivs bilaga 1.

Den sammanlagda utvecklingen för denna grupp av fåglar har sedan analyserats baserat på data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter för åren 2002-2013. (www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring).

Av de utvalda indikatorarterna uppvisar 27 (36 procent) statistiskt säkerställda minskningar under den analyserade perioden. Elva arter (15 procent) har ökat i antal under samma period och för 37 arter (49 procent) finns inga säkerställda förändringar. Sett till de enskilda arterna har läget försämrats något sedan 2012, med fler arter som minskar i antal och färre som ökar i antal. För gruppen som helhet finns en tendens till säkerställd minskning under de senaste tolv åren. 2013 års index låg 8 procent under startårets värde (1) och var statistiskt skiljt från detta.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: