Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Partiklar PM2,5

Förstoring
Diagram

Utsläpp av PM2,5 i landet fördelat på sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. Mer detaljerad information finns i den nationella databasen för luftutsläpp.

Förstoring
  • <= 500 ton
  • 501 - 1000 ton
  • 1001 - 1500 ton
  • 1501 - 2000 ton
  • > 2000 ton

Totalt utsläpp av PM2,5 år 2014.

 

Uppvärmning med ved är den största källan

 Under 2014 var utsläppen av små partiklar 20 500 ton. Det är en minskning med 42 procent sedan 1990. Sverige har ett åtagande att minska utsläppen av små partiklar till 22 000 ton år 2020.

Som små partiklar, PM2,5, räknas partiklar vars diameter är mindre än 2,5 µm. Partiklarna bildas vid förbränning och genom att gaser från förbränningen kondenseras. De bildas även vid slitage av däck, vägar och bromsar.

Små partiklar är en allvarlig luftförorening

Små partiklar tillhör de luftföroreningar som ger störst hälsoproblem. Luftburna partiklar påverkar både andningsorganen och hjärt- kärlsystemen.

Till de akuta effekterna hör hosta, attacker av astma samt kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studier har också visat att nedsatt lungfunktion kan vara en effekt som uppstår på lång sikt, särskilt hos barn som bor i områden med höga halter av PM2,5.

Vedeldning orsakar stora utsläpp av små partiklar

Den största källan till utsläpp av små partiklar i Sverige är vedeldning i bostäder, lokaler samt jord- och skogsbruksfastigheter. Tillsammans svarar de för 28 procent av de totala utsläppen.

Utsläppen var något lägre 2014 jämfört med 1990, men det går inte att se någon tydlig trend under perioden.

Inom el- och fjärrvärmeproduktion är det främst förbränning av biomassa, som orsakar utsläpp av små partiklar. Utsläppen har ökat sedan 1990, i takt med att fjärrvärme som drivs med biobränslen byggts ut. Men bränsleanvändningen har ökat snabbare än utsläppen. Det beror på att anläggningarna successivt fått bättre reningsutrustning.

Nya processer inom industrin har minskat utsläppen

Sedan 1990 har utsläppen av små partiklar från industrin minskat med 70 procent. År 2014 stod industrin för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen. Framför allt har ändrade industriprocesser för tillverkning av papper och massa samt metall bidragit till minskningen.

Ökad trafik ökar utsläppen av små partiklar

Utsläppen från transporter (främst från slitage av vägar, däck och bromsar) har ökat sedan 1990. Detta beror på att den totala mängden trafik har ökat under samma period. Utsläpp från tunga lastbilar har minskat med 82 procent under perioden. Den kraftiga minskningen beror på att striktare krav införts.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet: