God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Vindkraftsel - Södermanlands län

Förstoring
Diagram

Vindkraftsel, installerad effekt i länet.
Källa: Energimyndigheten. Vindkraftsstatistik 2012. (ES 2013:01)

Liten utbyggnad av vindkraften i Södermanland

Vindkraften, som prioriteras i energipolitiken, utgör en stor och relativt outnyttjad resurs i energisystemet. Riksintressen för vindkraft finns utpekade. Nuvarande planeringsram för vindkraft är 30 TWh el år 2020.

Total vindkraftproduktion i Sverige 2012 var 7,2 TWh, en ökning med 18 procent jämfört med året innan. Vindkraften utgjorde 4,4 procent av elproduktionen. I slutet av året var 2 385 vindkraftverk i drift i landet, med samlad effekt på 3 607 MW.

De flesta vindkraftverk som uppförts de senaste åren ligger mellan 800 kW och 2 MW. Ett landbaserat vindkraftverk går cirka 2000 t/år och ett 1 MW ger då ungefär 2 GWh, ett havsbaserat går cirka 3 500 t/år och ett 1 MW ger då 3,5 GWh.

År 2012 fanns det 6 vindkraftverk i Södermanlands län med en installerad effekt på 4 MW. Vindkraften är lite utbyggd i länet. 

Fortsatt planering, tillståndsgivning och etablering av vindkraft pågår i kommunerna. Motstående intressen till vindkraft finns som påverkan på landskapsbild, naturvärden, sjö- och luftfart. En viktig fråga är elnätens kapacitet som påverkar hur mycket vindkraft som kan anslutas till elnätet.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: