God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Vindkraftsel - Södermanlands län

Förstoring
Diagram

Vindkraftsel, installerad effekt i länet.
Källa: Energimyndigheten. Vindkraftsstatistik 2015. (ES 2016:01)

Fortsatt långsam vindkraftsutbyggnad

Vindkraften, som prioriteras i energipolitiken, utgör en stor och relativt outnyttjad resurs i energisystemet. Riksintressen för vindkraft finns utpekade. Nuvarande planeringsram för vindkraft är 30 TWh el år 2020.

Total vindkraftproduktion i Sverige 2015 var 16 TWh. Vindkraften utgjorde 10 procent av elproduktionen. I slutet av året var 3 174 vindkraftverk i drift i landet, med samlad effekt på 5 840 MW.

År 2015 fanns det 9 vindkraftverk i Södermanland med en installerad effekt på 7 MW. Utbyggnaden av vindkraft går långsamt och Södermanland är ett av de län med minst vindelsproduktion i landet. Förklaringar till den låga vindelsproduktionen kan vara otillräckliga vindförhållanden för att skapa lönsamhet i produktionen samt länets höga natur- och kulturvärden, vilka kan medföra intressekonflikter.

Flera av länets kommuner har tagit fram planeringsunderlag för att underlätta vindkraftsutbyggnaden. Fortsatta insatser krävs dock så som kunskapshöjande aktiviteter och ökad samverkan för att stimulera vindkraftsutbyggnaden i länet. 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: