God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Vindkraftsel - Södermanlands län

Förstoring
Diagram

Vindkraftsel, installerad effekt i länet.
Källa: Energimyndigheten. Vindkraftsstatistik 2013. (ES 2014:02)

Fortsatt långsam vindkraftsutbyggnad i Södermanland

Vindkraften, som prioriteras i energipolitiken, utgör en stor och relativt outnyttjad resurs i energisystemet. Riksintressen för vindkraft finns utpekade. Nuvarande planeringsram för vindkraft är 30 TWh el år 2020. Total vindkraftproduktion i Sverige 2013 var 9,8 TWh, motsvarande 2 640 vindkraftverk med samlad effekt på 4 194 MW. Genomsnittet på nya vindkraftverk i Sverige de senaste åren ligger på i 2,3 MW.

År 2013 fanns det 7 vindkraftverk i Södermanlands län med en installerad effekt på 6 MW. Utbyggnaden av vindkraft går långsamt och Södermanlands län är ett av de län med minst vindelsproduktion i landet. En orsak till den låga vindelsproduktionen i länet kan vara att vindförhållandena inte är tillräckliga för att skapa lönsamhet i produktionen samt att områden för riksintresse för vindbruk i länet enbart finns till havs och vid kusten. Dessutom finns i länet stora natur- och kulturvärden vilket kan medföra intressekonflikter.

Flera av länets kommuner har tagit fram planeringsunderlag för att underlätta vindkraftsutbyggnaden. Fortsatta insatser krävs dock så som kunskapshöjande aktiviteter och ökad samverkan för att stimulera vindkraftsutbyggnaden i länet.

 

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: