Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Svaveldioxidutsläpp - Gävleborgs län

Förstoring
Diagram

Utsläpp av svaveldioxid i länet fördelat på sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. Mer detaljerad info finns i den nationella databasen för luftutsläpp (öppnas i nytt fönster).

Utsläppen fortsatt låga

Utsläppen av svaveldioxid kommer till största del från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Utsläpp av svavel bidrar till försurning av mark och vatten.

Utsläppen av svaveldioxid minskade kraftigt under 1990-talet. Med fortsatta krav på sänkta svavelhalter i fossila drivmedlen och bränslen finns förutsättningar för att utsläppen från källor på land fortsätter att minska i hela Europa.

Under 2012 var utsläppen av svaveldioxid i länet cirka 1 560 ton. Den största utsläppskällan är länets industriprocesser med cirka 908 ton. Utsläppen från sektorn minskade med cirka 76 ton jämfört med förra året.

Nya mål som utgår från FN:s konvention om långväga transporterade luftföroreningar innebär att svaveldioxidutsläppen från Sverige ska minska med 22 procent mellan åren 2005 och 2020. Omräknat för länet skulle det innebära att utsläppen år 2020 högst får uppgå till 1920 ton, vilket länet redan klarar att nå.

Internationell reglering begränsar svavelhalten i fartygsbränslen.  Utsläpp från den internationella sjöfarten inom länets farvatten har minskat kraftigt de senaste åren och uppgick till cirka 48 ton år 2012. Dessa utsläpp ingår ej i utsläppsuppgifterna ovan.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål