Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Svaveldioxidutsläpp - Gävleborgs län

Förstoring
Diagram

Utsläpp av svaveldioxid i länet fördelat på sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. Mer detaljerad info finns i den nationella databasen för luftutsläpp (öppnas i nytt fönster).

Utsläppen fortsatt låga

Utsläppen av svaveldioxid kommer till största delen från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Utsläpp av svavel bidrar till försurning av mark och vatten.

Utsläppen av svaveldioxid minskade kraftigt under 1990-talet. Med fortsatta krav på sänkta svavelhalter i fossila drivmedlen och bränslen finns det förutsättningar för att utsläppen från källor på land fortsätter att minska i hela Europa.  Nedfallet av svavel påverkar fortfarande vissa sjöar och vattendrag så att deras återhämtning från försurningen kommer att ta tid.

Under 2011 var utsläppen av svaveldioxid i länet cirka 1 650 ton. Nya mål som utgår från FNs konvention om långväga transporterade luftföroreningar innebär att svaveldioxidutsläppen från Sverige ska minska med 22 procent mellan åren 2005 och 2020. Omräknat för länet skulle det innebära att utsläppen år 2020 högst får uppgå till cirka 1 920 ton, vilket länet redan klarar att nå.

Internationell reglering begränsar nu svavelhalten i fartygsbränslen stegvis.  Utsläpp från den internationella sjöfarten inom länets farvatten var oförändrat senaste året och uppgick till cirka 48 ton år 2011. Dessa utsläpp ingår ej i utsläppsuppgifterna ovan.

Den största utsläppskällan är från länets industriprocesser med 985 ton.

Ansvarig myndighet

Följer främst upp

Är även viktig i uppföljningen

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål