Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Svaveldioxidutsläpp - Gävleborgs län

Förstoring
Diagram

Utsläpp av svaveldioxid i länet fördelat på sektorer, exkl. internationell sjöfart på svenska vatten. Mer detaljerad info finns i den nationella databasen för luftutsläpp (öppnas i nytt fönster).

Utsläppen fortsatt låga

Utsläppen av svaveldioxid kommer till största delen från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Utsläpp av svavel bidrar till försurning av mark och vatten.

Utsläppen av svaveldioxid minskade kraftigt under 1990-talet. Med fortsatta krav på sänkta svavelhalter i fossila drivmedlen och bränslen finns det förutsättningar för att utsläppen från källor på land fortsätter att minska i hela Europa. 

Under 2014 var utsläppen av svaveldioxid i länet ca 1200 ton. Länets mål är att inte överstiga 1900 ton per år, vilket är uppnått.  Målet har sin utgångspunkt i FNs konvention om långväga transporterade luftföroreningar som innebär att svaveldioxidutsläppen från Sverige ska minska med 22 procent mellan åren 2005 och 2020.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av:

Indikatorn följer upp följande regionala miljömål: