Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Strandnära byggande vid havet

Förstoring
Diagram

Antal nyuppförda byggnader inom 100 m från havsstrand, exklusive tätort. "Fristående" anger antalet nyuppförda byggnader som ligger på större avstånd än 75 m från äldre bebyggelse. "Ej fristående" anger antalet inom 75 m från äldre bebyggelse.

Förstoring
  • 0 - 0,7 st
  • 0,7 - 1,4 st
  • 1,4 - 2,1 st
  • 2,1 - 2,8 st
  • 2,8 - 3,5 st

Antal nyuppförda strandnära (inom 100 m) byggnader per 100 km havsstrand år 2014. Tätort ingår ej.

Ingen minskning av antal nybyggnationer

Bebyggelse längs stränder innebär inskränkningar i det allmänna friluftslivet och minskade upplevelsevärden. Det ger också negativa konsekvenser för djur- och växtlivet i såväl vattnet som på land genom att livsmiljöer förstörs eller fragmenteras. Ofta medför bebyggelse även ökning av annan påverkan som byggande av bryggor, båttrafik, muddring, strandmodifieringar och annan mänsklig aktivitet.

Antalet nyuppförda byggnader utanför tätorter, men inom hundra meter från havsstrand, var under år 2014 totalt 610 i hela landet. Från att siffran för 2012 var den lägsta som uppmätts sedan 2001 har nybyggnationen inom strandskyddsområden åter stigit till att under 2104 vara den näst högsta under perioden.

Bebyggelse i strandnära lägen fortsätter och ingen minskande trend kan ses.

För att kunna bevara biologisk mångfald och förutsättningar för friluftsliv och därmed nå miljömålet, är det viktigt att nybyggnationen längs Sveriges stränder minskar.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: