Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag

Förstoring
Diagram

Antal nyuppförda byggnader inom 100 m från sjö eller vattendrag, exklusive tätort. "Fristående" anger antalet nyuppförda byggnader som ligger på större avstånd än 75 m från äldre bebyggelse. "Ej fristående" anger antalet inom 75 m från äldre bebyggelse.

Förstoring
  • <0,25 st
  • 0,26-0,5 st
  • 0,51-0,75 st
  • 0,76-1,0 st
  • > 1,0 st

Antal nyuppförda strandnära (inom 100 m) byggnader per 100 km sjö- eller vattendragsstrand år 2014. Tätort ingår ej.

Ingen tydlig utveckling i strandnära byggande

Strandnära byggande är ett mått på exploateringen av våra stränder vilket kan påverka sjöar och vattendrag negativt om det görs på fel sätt. Bebyggelse längs stränder innebär inskränkningar i det allmänna friluftslivet, minskade upplevelsevärden samt negativa konsekvenser för djur- och växtlivet i såväl vattnet som på land.

Antalet nyuppförda byggnader var år 2014 det högsta sedan 2008, med 948 stycken.  Bebyggelse i strandnära lägen har varierat mycket från år till år under perioden, och man kan inte se någon ökande eller minskande trend. För att kunna bevara biologisk mångfald och förutsättningar för friluftsliv och därmed nå miljömålet, är det viktigt att nybyggnationen längs Sveriges stränder minskar.

Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009. Större delen av ansvaret för strandskyddet, så som prövning och tillsyn, flyttades vid samma tidpunkt från länsstyrelserna till kommunerna. Naturvårdsverket har tillsammans med Boverket på regeringens uppdrag gjort en utvärdering av och översyn av tillämpning och utfall av det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010. Du kan läsa mer om detta under ”Fördjupning”.

Ansvarig myndighet

Miljökvalitetsmål

Indikatorn används i uppföljningen av miljökvalitetsmålet:

Indikatorn är även viktig för uppföljningen av: