Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

  • Samrådshandlingar inom vattenförvaltningens sexåriga cykel publicerades i november 2014. De omfattar förslag från vattendistrikten på förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Åtgärdsprogrammen har ännu inte kunnat fastställas eftersom regeringen valt att pröva programmen.
  • Havs- och vattenmyndigheten (HaV) slutförde under 2015 regeringsuppdraget avseende vattenanknuten recipientkontroll.
  • Under 2015 har undersökning av extrema halter av bly och kadmium i flera enskilda brunnar i Höör-området slutförts.
  • Som stöd och underlag i planeringsarbete framställs regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner. Arbetet har haft en positiv utveckling under 2015.
  • Allt fler vattenförsörjningsplaner finns nu både på regional och kommunal nivå.
  • SGU har under 2015 och 2016 i uppdrag att stödja och vägleda länens arbete med att ta fram materialförsörjningsplaner. Under 2015 och 2016 fortgår arbetet med att utforma modeller för materialförsörjningsplaner i denna typ av regioner.
  • Det är positivt att antalet täkttillstånd för naturgrustäkt fortsätter att minska och att det idag finns fler bergtäkter än naturgrustäkter i produktion.
  • Naturgrusskatten som ekonomiskt styrmedel höjdes 2015 från 13 kr/ton till 15 kr/ton.