Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Uppföljning 2014

Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Stora delar av miljökvalitetsmålet utvecklas positivt. Ett allvarligt undantag är antalet fall av hudcancer, som har ökat under lång tid. För att vända den negativa trenden måste exponeringen för UV-strålning minska. Det kräver en förändring av människors livsstil och attityder kring utseende och solning.

Antalet fall av hudcancer fortsätter att öka

Antalet årliga hudcancerfall orsakat av UV-strålning fortsätter att öka i den svenska befolkningen. Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för ultraviolett strålning konstaterar i sin årliga rapport att ökningen av antalet cancerfall dessutom har accelererat de senaste tio åren. Det tillgängliga statistiska underlaget indikerar att trenden kommer att fortsätta för samtliga typer av hudcancer.

Olika åtgärder att påverka solning

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar på flera olika sätt för att förmå människor att ändra attityder till och beteende vid solning. Myndigheten vänder sig både till barn, ungdomar och vuxna. Några exempel:
• Nya föreskrifter om solarier trädde i kraft 2013, vilket generellt ställer nya högre säkerhetskrav på solarieanläggningarna. 
• Under året har myndigheten skickat ut nästan fyratusen exemplar av en bok till elever i årskurs 2. Syftet är att förmedla kunskap till barn om hur man vistas i solen utan att bränna sig.
• Under 2013 lanserade myndigheten en kortfilm på webbsidan Youtube, 450 nyanser av rött. Ytterligare två filmer lanseras under 2014.

Enklare kontroll av hudfläckar med mobilkamera

Nevi på huden (födelsemärken, bruna pigmentfläckar eller dylikt) är en av de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla hudcancer. Räkning av sådana fläckar på ryggen hos barn kan utföras via digitala fotografier tagna med en mobilkamera. Det har visats i ett forskningsprojekt som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar. Resultaten från studierna skulle öppna för möjligheten att i större skala följa hur antalet fläckar, nevi, förändras över tid och därigenom kunna följa trender i solexponering hos barn.

Tillsyn över skönhetssalonger

Intensivt pulserat ljus (IPL) används för hårborttagning och kosmetiska behandlingar av huden, men metoden kan orsaka brännskador, skador på ögat och oönskad pigmentering. Tidigare var användningen av IPL oreglerad, men under 2013 har Strålsäkerhetsmyndigheten börjat utöva tillsyn över skönhetsalonger som använder IPL. Målsättningen med tillsynen är att höja säkerheten för kunderna och att öka medvetenheten om riskerna hos dem som utför behandlingen.

Mätstationer runt kärnkraftverk byggs ut

Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är fortsatt låga och visar generellt nedåtgående trender. Under 2013 har arbete pågått med att bygga ut ett system för att mäta radioaktiva utsläpp runt kärnkraftverken, ett arbete som beräknas vara färdigt under 2014. Totalt ska 20 fasta mätstationer placeras ut i en fem kilometer vid cirkel kring varje kärnkraftverk. 

Trådlösa datornätverk innebär inga hälsorisker

Strålsäkerhetsmyndigheten har under året informerat Sveriges kommuner och skolledningar om den bedömning som myndigheten gör när det gäller strålskyddsrelaterade hälsorisker med trådlösa datornätverk, det vill säga att exponeringen för radiovågor från trådlösa datornätverk inte innebär några hälsorisker.

Följs upp inom fyra områden

Miljökvalitetsmålet följs upp inom fyra preciseringar:
strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen, ultraviolett strålning samt elektromagnetiska fält.