Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

  • Flertalet av de ämnen som bryter ned ozonskiktet regleras under Montrealprotokollet vilket i dagsläget resulterat i en 98-procentig utfasning av dessa ämnen. Även antalet ansökningar för undantag som tillåts inom ramen för protokollet minskar – 2015 fanns till exempel för första gången inga ansökningar om undantag för inhalatorer.
  • Naturvårdsverket har under 2015 tagit fram ett webbaserat informationsmaterial om CFC som i första hand vänder sig till fastighetsägare, beställare av rivningar, rivnings-entreprenörer och tillsynsmyndigheter. Materialet har också spridits genom kommunikativa insatser, bland annat ett seminarium om CFC i isoleringsmaterial som Naturvårdsverket arrangerade tillsammans med Sveriges byggindustrier.
  • Många av ländernas nationellt bestämda målsättningar (Intended Nationally Determined Contributions, INDC) omfattar åtgärder som leder till minskade utsläpp av lustgas (se vidare Begränsad klimatpåverkan). Hushållningssällskapet i Halland har, med finansiering från Jordbruksverket, nyligen sammanställt en rapport som ger exempel på konkreta åtgärder i jordbruket för att minska lustgasavgången. Arbete pågår med att minska avgången av lustgas och andra växthusgaser från dikade torvmarker, miljöer som står för omkring en femtedel av de totala svenska utsläppen av växthusgaser.
  • I flera län sker ett informationsarbete i syfte att förbättra hanteringen av köldmedier vid transporter och insamling av kyl- och frysanläggningar.
  • I det nya åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömålsarbete finns en åtgärd för avfallssektorn som handlar om att förbättra rutinerna i samband med att kommunerna ger rivningslov.
  • Internationella styrmedel som reglerar utsläpp av kväveföreningar till luft är betydelsefulla för att minska utsläppen av lustgas. De mest centrala är Göteborgsprotokollet inom FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP) och EU:s takdirektiv.