Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

 • Kemikalieinspektionen slutredovisade i februari 2015 handlingsplanen för en giftfri vardag 2011–2014. Handlingsplanens inriktning var att minska kemikalieriskerna i vardagen och särskilt skydda barn och unga.
 • Kemikalieinspektionen har föreslagit för regeringen att Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter som används för att konstruera golv, väggar och innertak.
 • Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Kemikalieinspektionen, berörda branscher, upphandlande myndigheter, miljöorganisationer och leverantörer tagit fram kriterier för upphandling inom förskolan.
 • På uppdrag av Kemikalieinspektionen har organisationen Håll Sverige Rent tagit fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial om kemikalier för förskolan
 • För att öka kunskapen hos barn och vuxna om den varningsmärkning som ska finnas på farliga kemiska produkter, och därigenom minska antalet olyckor i hemmet, lanserade Kemikalieinspektionen 2015 webbplatsen ”Finn farorna i Hannas hus”.
 • Allt fler kommuner arbetar med förebyggande kemikaliefrågor utöver tillsyn.
 • Majoriteten av länen rapporterar i den regionala uppföljningen att de har kommuner som arbetar med giftfri förskola. För att underlätta för kommuner att samverka och sprida goda exempel har Kemikalieinspektionen under 2015 startat ett nätverk på uppdrag av regeringen.
 • Under 2015 har Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och kommuner genomfört ett tillsynsprojekt om växtskyddsmedel i jordbruket med fokus på nya regler om integrerat växtskydd. Naturvårdsverket har tagit fram nya föreskrifter och vägledningar om spridning av växtskyddsmedel.
 • Råd om PFAS-förorenade dricksvattentäkter har tagits fram av Livsmedelsverket.
 • Från länsstyrelserna rapporteras om insatser för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester.
 • Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att identifiera och prioritera vilka källor i Sverige som bör åtgärdas för att minska utsläppen av mikroplaster.
 • Kemikalieinspektionen har lämnat ett förslag på nationellt förbud mot användning av brandsläckningsskum som innehåller den högfluorerade ämnesgruppen PFAS för övning och utbildning.
 • Kemikalieinspektionen publicerade 2015 en konsekvensutredning av nya EU-regler för nanomaterial enligt vilken det behövs en väl anpassad reglering av nanomaterial i kemikalielagstiftningen samt en bättre överblick över marknaden för att kunna bedöma behovet av åtgärder.
 • Boverket har under 2015, på regeringens uppdrag, undersökt förutsättningarna för att införa ett nationellt system för dokumentation av produkter och material som används i byggnader, en så kallad loggbok.
 • Gamla miljögifter blir sanerade då Naturvårdsverket arbetar konkret mot en giftfri miljö genom att se till att hela bidraget blir fördelat till de mest prioriterade förorenade områdena runt om i Sverige.
 • FN:s globala kemikaliestrategi SAICM antog i september 2015 en vägledning. I den anges prioriterade områden för att till 2020 nå det globala målet om sund kemikaliehantering. Vägledningen, som Sverige har verkat aktivt för, identifierar elva konkreta delar som behövs i ett land för att kunna uppnå fungerande kemikaliekontroll, däribland lagstiftning, institutioner för genomförande samt tillsyn.
 • Beslut under året om att begränsa användning av några farliga ämnen genom EU:s kemikalielagstiftningar och produktregelverk kommer att bidra till en minskad exponering för dessa farliga ämnen.
 • I december 2015 presenterade EU-kommissionen sin handlingsplan för en cirkulär ekonomi. I planen konstaterar kommissionen att giftfria materialkretslopp och bättre information om innehåll av farliga ämnen i produkter kommer att underlätta materialåtervinning och öka efterfrågan på återvunnet material.
 • Särskilda krav på märkning och förpackning av flytande tvättmedel för konsumentbruk i upplösbara förpackningar för engångsanvändning trädde i kraft i juni 2015.
 • Vissa bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU och åtgärder har vidtagits för att begränsa oavsiktlig bildning av dioxiner.
 • Sju nya ämnen har lagts till kandidatförteckningen i Reach under 2015.
 • EU-kommissionen har i Reach infört begränsningar för användning av polycykliska kolväten (PAH) i konsumentvaror.
 • Informationskravet för varor i Reach har utökats genom att flera särskilt farliga ämnen har förts upp på den så kallade kandidatförteckningen.
 • Under 2015 trädde EU-regler i kraft om att det vid ansökan om godkännande av växtskyddsmedel ska göras en så kallad jämförandebedömning, om växtskyddsmedlet innehåller kandidatämnen för substitution.
 • I september 2015 antog det fjärde högnivåmötet inom den globala kemikaliestrategin, SAICM, ett frivilligt program för information om ämnen i varor (Chemicals in Products, CiP)
 • Klassificering- och märkning av kemikalier är en viktig grund för informationsöverföring i leverantörskedjan och för riskhantering av kemiska produkter och varor. EU:s förordning om klassificering- och märkning, CLP, innehåller ett europeiskt register som utvecklas och uppdateras kontinuerligt.