Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

  • Tillförsel av aska från värmeverk och industrier till skogsmark används som en metod för att motverka försurning på grund av skogsbränsleuttag. Askåterföringen sker främst i södra Sverige.
  • Med avstamp i förslagen från aktörsrådet för askåterföring tog Skogsstyrelsen i början av 2015 fram en handlingsplan för åtgärder och aktiviteter kring askåterföring. Arbetet, som påbörjats under året, innefattar bland annat ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Fortum Värme och Svenska Energiaskor kring hur askåterföring kan fungera i Stockholmsområdet.
  • I Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för vatten finns ett åtgärdsförslag om att Skogsstyrelsen behöver fortsätta utveckla underlag, information och rådgivning samt vid behov utveckla styrmedel för att minska försurningspåverkan från skogsbruket. Åtgärdsprogrammen prövas nu av regeringen.
  • I Sverige har försurningens skadliga effekt lindrats genom en omfattande kalkningsverksamhet. Sedan slutet av 1970-talet har cirka fem miljarder kronor i statliga medel använts.
  • Ett nytt direktiv som begränsar utsläpp från medelstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet) har färdigförhandlats.
  • En annan viktig händelse är att reglerna för svavelinnehåll i fartygsbränsle inom de så kallade svavelkontrollområdena (SECA) skärptes den 1 januari 2015.
  • Inom sjöfarten har mycket ny teknik blivit testad och utvecklad som kan leda till reduktioner gällande såväl luft som klimatutsläpp.
  • Under 2015 har förhandlingarna kring EU-kommissionens förslag till ny luftvårdspolitik intensifieras.