Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

 • Under 2015 har Sverige och Norge gemensamt undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta för att uppnå en livskraftig fjällrävspopulation i Skandinavien.
 • Under 2015 redovisade Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag om underlag till en strategi för hur det nationella arbetet med biologisk mångfald kan utvecklas i syfte att ta hand om effekter på biologisk mångfald till följd av ett förändrat klimat.
 • Under 2015 redovisade Naturvårdsverket regeringsuppdraget att tillsammans med Havs-och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafikverket och Skogsstyrelsen ta fram riktlinjer och en genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med samordning och utveckling av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur i land och vatten.
 • I 2015 års regleringsbrev fick länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner som ska bygga på de ovan nämnda riktlinjerna.
 • Naturvårdsverket har 2015 fattat 605 beslut om områdesskydd vilket är något fler än året före.
 • Under 2015 har 4 500 hektar mark säkrats för naturvårdsändamål genom ESAB-paketet.
 • Under 2015 har EU-kommissionen beviljat ett nytt LIFE-projekt inom natur och biologisk mångfald med en finansiering från EU på strax under 3 500 000 euro.
 • År 2015 fastställdes tio åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdatering gjordes av tre program. Vid årets slut var 144 program i gång. Antalet genomförda och avslutade program är 47.
 • Den beslutade anslagshöjningen till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för 2016 innebär att takten i arbetet med områdesskydd, skötsel av skyddade områden och åtgärder i vardagslandskapet kan öka.
 • Intensivt arbete med att genomföra den nya EU-förordningen om invasiva främmande arter pågår. Naturvårdsverket har i samråd med Havs- och vattenmyndigheten under 2015 tagit fram ett förslag på hur den nya EU-förordningen ska genomföras i Sverige.
 • Sverige har ett nytt landsbygdsprogram, EU-kommissionen godkände under året programmet för 2014–2020. Landsbygdsprogrammets miljöersättningar är viktiga för att stärka biologisk mångfald, framför allt genom att behålla marker i hävd. Även gårdsstödet är betydelsefullt för att behålla marker i hävd.
 • Under 2015 beviljades cirka 24 miljoner kronor i bidrag till tätortsnära LONA-projekt.
 • För att bättre tillvarata den tätortsnära naturen pågår arbete med att ta fram sammanlagt ett 90-tal naturvårdsprogram, grönstrukturplaner, skötselplaner, friluftsplaner och fiskevårdsplaner.
 • Stora statliga resurser har lagts på att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, till exempel genom miljöersättningar, områdesskydd, skötsel och åtgärdsprogram för hotade arter.