God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

 • Allt fler kommuner har aktuella planeringsunderlag som program och strategier för miljöanpassade transporter, handel samt grön- och vattenstruktur.
 • Boverket genomför under tre år från år 2014 ett särskilt regeringsuppdrag för att öka kompetensen om plan- och bygglagen (PBL). Syftet är att skapa en enhetlig tillämpning av PBL i hela landet.
 • Boverket har tagit fram En vägledning om hållbar utveckling i översiktsplaneringen som vänder sig till fysiska planerare samt tjänstemän och politiker som arbetar med stadsutvecklingsfrågor.
 • Många kommuner satsar på minskad personbilstrafik, särskilt i städernas centrala delar, ökad kollektivtrafik och cykelresande. Både regionala och kommunala strategier för hållbara transporter tas fram och fysiska åtgärder genomförs.
 • Under 2015 har ett statligt bidrag inrättats som är kopplat till stadsmiljöavtal. Satsningen ska främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer kan ske med kollektivtrafik.
 • Nya naturområden inom och nära tätorter skyddades under 2014. Flera kommuner har genomfört lokala naturvårdssatsningsprojekt (LONA) för att bevara, utveckla och tillgängliggöra tätortsnära natur och friluftsområden.
 • För att rusta upp skollokaler har regeringen beslutat om ett särskilt statsbidrag. Fram till 2018 har drygt en miljard kronor avsatts till att förbättra lärmiljön och arbetsmiljön och för att minska miljöpåverkan.
 • Sedan den 2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges i planbeskrivning till detaljplan eller i bygglov. Samtidigt infördes en ändring i PBL som innebär att kommunen får bestämma att lov eller startbesked endast får ges under förutsättningar att åtgärder som förebygger olägenheter från omgivningsbuller har vidtagits.
 • Den 1 juni 2015 började förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader att gälla.
 • Under 2015 lämnade Boverket förslag på styrmedel för att öka spårbarheten för farliga ämnen i byggprodukter, sk loggbok.
 • Statistiken visar på en trend av minskade totala utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn, mycket tack vare minskad energianvändning för uppvärmning.
 • Den svenska strategin för energieffektiviserande renovering inrapporterades till EU-kommissionen 2014 och ska uppdateras vart tredje år. Boverket och Energimyndigheten har gemensamt utarbetat förslag och underlag. Myndigheterna har föreslagit att ett informationscentrum upprättas för en samlad och effektiv informationsspridning.
 • Kraven från EU om nära-nollenergibyggnader påskyndar utvecklingen mot alltmer energieffektiva byggnader. Boverket har under 2014 och 2015 haft i uppdrag att föreslå vilka krav på svenska byggnaders energiprestanda som nära-noll ska innebära.
 • Flera kommunala och regionala satsningar på att öka resandet med kollektivtrafik och cykel i stället för med bil bidrar positivt till målet.