Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

  • Upprättandet av renbruksplaner (RBP) för samebyarna fortsätter. Syftet med arbetet är att samebyarna ska kartera och dela in betesmarkerna i olika värdekärnor ur rennäringens perspektiv.
  • Under 2015 har det tillkommit verktyg för bättre fältkontroller av fjäll- och myrmarker, planer för rovdjursförvaltning samt dokumentation av samiska kulturspår.
  • Terrängkörningsplaner har uppdaterats.
  • Inom forskningsprogrammet Storslagen Fjällmiljö har flera relevanta forskningsprojekt pågått eller avslutats under 2015. 
  • Ett exempel på en positiv utveckling som bedömts som akut hotad, nu omklassats till starkt hotad. Här har ett åtgärdsprogram med bland annat stödutfordring samt avskjutning av den klimatuppvärmnings- och exploateringsgynnade rödräven bidragit till att vända utvecklingen
  • Även för fjällgås och fjärilsarten violett guldvinge pågår åtgärdsprogram.
  • Tack vare särskilda medel i vårbudgeten har leder i hela fjällområdets reservat restaurerats under 2015.
  • 2015 trädde EU:s förordning om invasiva främmande arter (IAS) i kraft och arbetet med att upprätta listor över IAS av unionsbetydelse.
  • Inom forskningsprogrammet Storslagen Fjällmiljö finns flera kulturmiljörelaterade forskningsprojekt som pågått under 2015 med syfte att bygga upp mer kunskap inom området. Naturvårdsverket står bakom satsningen i samverkan med Riksantikvarieämbetet
  • Naturvårdsverket föreslog i redovisningen av regeringsuppdraget om strategi för en Storslagen Fjällmiljö ett etappmål ”Senast år 2018 har olika intressens behov och anspråk på mark och vatten i fjällområdet kartlagts och förslag tagits fram på hur dessa behov och anspråk kan vägas samman så att Storslagen fjällmiljö kan nås".