Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Kriterier för uppföljning av Storslagen fjällmiljö

Regeringen beslutade om nya preciseringar av miljökvalitetsmålet i april 2012. Nedanstående gamla preciseringar, enligt regeringens proposition 2009/10:155, har hittills använts som huvudsakliga kriterier för att bedöma möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Vid bedömningen år 2011 användes dock Naturvårdsverkets förslag till preciseringar. Du hittar dem i rapporten ”Miljömålen på ny grund”.

Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö innebär bl.a. att:

  • fjällens karaktär av betespräglat storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden bibehålls,
  • fjällens biologiska mångfald bevaras och utvecklas,
  • främmande arter och stammar och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte introduceras,
  • kulturmiljövärden, särskilt det samiska kulturarvet, bevaras och utvecklas,
  • rennäring, turism, jakt och fiske och annat nyttjande av fjällen liksom bebyggelse och annan exploatering bedrivs med hänsyn till naturens långsiktiga produktionsförmåga, biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv,
  • låg bullernivå eftersträvas,
  • hotade arter och arter som drabbats av stark tillbakagång har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras,
  • lokala bestånd av fisk och andra vattenlevande arter i fjällens sjöar och vattendrag bibehålls,
  • arealen områden med stora upplevelsevärden eller höga natur- och kulturmiljövärden som är fria från buller och andra störningar ökar, och
  • fjällekosystemen nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.