Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

 • Naturvärdeskvaliteten i naturvårdsavtal och biotopskyddsområden är hög. För biotopskyddsområden har kvaliteten förbättrats ytterligare i norra och mellersta Sverige under 2015 och stämmer väl överens med ett värdebaserat områdesskydd.
 • Intresset för ekonomisk ersättning för formellt skydd av skog med höga naturvärden är fortsatt mycket stort. Under 2015 beslutade regeringen om en anslagshöjning för skydd av skog för kommande år.
 • Arbetet med att bevara den vitryggiga hackspetten inom åtgärdsprogrammet har fortsatt med ett geografiskt fokus i det mellansvenska stråket från Dalsland i väster till Uppland i öster. Ett reviderat åtgärdsprogram bedöms kunna beslutas under 2016.
 • Nyckelbiotopernas betydelse för att bevara den biologiska mångfalden bekräftas och stärks av den rikedom av signalarter och rödlistade arter som har hittats vid uppföljning av biologisk mångfald i nyckelbiotoper.
 • Den anslagshöjning för skydd av skog som regeringen beslutat om är en positiv förändring som väntas öka takten i skyddet av värdefull skog.
 • Under året har arbete inletts för att förbereda det regionala arbetet med att utveckla handlingsplaner för grön infrastruktur. Naturvårdsverket har i samverkan tagit fram riktlinjer och en genomförandeplan.
 • Ett betydande förbättringsarbete pågår för att utveckla skogsbrukets miljöhänsyn vid avverkning. Gemensamma målbilder för god miljöhänsyn har arbetats fram i projektet ”Dialog om miljöhänsyn”. Målbilderna är en beskrivning av vad som är god miljöhänsyn och bör i huvudsak vara uppfyllda.
 • Under 2015 har skogsbruket tagit fram branschgemensamma riktlinjer för att visa på en gemensam viljeinriktning för hänsyn till kulturmiljöer. Riktlinjerna är utformade av företrädare för skogsbruket i dialog med Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Riktlinjerna hänvisar till skogssektorns arbete med gemensamma målbilder för kulturmiljöer vid skogsbruksåtgärder.
 • Skogsbruket arbetar för att minska skador på forn-och kulturlämningar och har under året tagit fram branschgemensamma riktlinjer för att visa på en tydlig viljeinriktning för hänsyn till kulturmiljöer.
 • Hyggesfria brukningsmetoder ökar men används fortfarande endast i marginell omfattning. Flera ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen trädde i kraft i juni 2015 i syfte att undanröja hinder för hyggesfritt skogsbruk.
 • En ny EU-förordning om att förebygga och hantera introduktion och spridning av invasiva främmande arter trädde i kraft den 1 januari 2015.