Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Uppföljning 2014

 Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Även om många framåtsyftande åtgärder vidtas är miljötillståndet i skogen fortsatt otillfredsställande. Den negativa bevarandestatusen och trenden för skogstyper och arter är bekymmersam. Miljöhänsynen vid avverkning måste bli bättre. Det krävs mer naturvårdande skötsel samt ökade insatser för hotade arter. Skadorna på kulturmiljöer är omfattande. Många åtgärder genomförs på frivillig väg vilket är positivt.

Ogynnsam bevarandestatus för skogstyper och arter

2013 års rapportering till EU:s art- och habitatdirektiv visar att 15 av 16 skogstyper och många av dess arter har dålig eller otillräcklig bevarandestatus. Trenden är negativ i flera fall, men vissa ädellövskogar har en positiv trend. Enligt rödlistan är 861 skogslevande arter hotade. De flesta landskap har behov av naturvårdande skötsel och restaurering. Störst är behovet i södra Sverige.

Viktigt med variation och mångfald i skogen

Formellt skydd och frivilliga avsättningar av skog är viktiga åtgärder för att bevara biologisk mångfald och förbättra bevarandestatusen. Ungefär 10 procent av all produktiv skogsmark är formellt skyddad eller frivilligt avsatt. Nedan den fjällnära gränsen är motsvarande siffra runt åtta procent.

Arealen formellt skyddad och frivilligt avsatt skog behöver öka men det är också viktigt att naturvårdande skötsel i formellt skyddad och frivilligt avsatt skog görs utifrån de behov som finns. Ökad användning av alternativa skogsbruksformer kan bidra till en större variation och mångfald i skogen.

Körskadorna i skogen behöver minska

Körskador ökar risken för att tungmetaller läcker ut till vattendrag och risken är störst när skogsmaskinerna korsar vattendrag. Antalet körningar över vattendrag har dock halverats sedan början av 2000-talet. Men fortfarande korsas vattendrag vid var femte avverkning och medför i många fall negativ påverkan.

Stora skador på kultur- och fornlämningar

Under 2012 och 2013 inventerades kulturmiljöerna i 700 skogsområden som avverkats och där ny skog planterats. Resultaten visar att nästan hälften av alla forn- och kulturlämningar påverkas negativt eller skadas vid avverkning eller föryngringsåtgärderna efteråt. Körskador, avverkningsrester och markberedning är de vanligaste skadeorsakerna.

Under året har nya målbilder för hänsyn till kulturmiljöer tagits fram. De ska bidra till att stoppa skadorna och hindra att lämningar blir överväxta av ny skog.

Flera initiativ för god miljöhänsyn

Men det händer också flera positiva saker. Skogsbruket och myndigheter tar gemensamt fram målbilder för god miljöhänsyn. Målbilderna beskriver hur skogsbruket vid olika åtgärder ska ta hänsyn till känsliga biotoper, naturvärdesträd, mark och vatten, kulturmiljöer och friluftsliv och rekreation.

Flera skogsbolag har utvecklat egna hänsynsgarantier på sina marker. På det regionala planet arbetar länsstyrelserna och Skogsstyrelsen med att utveckla och genomföra regionala åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Åtgärderna tas fram och genomförs i samverkan och dialog med olika aktörer inklusive näringslivet och ideella organisationer.

Nya och tydligare föreskrifter

Skogsstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd för att tydliggöra vilka skogsbruksåtgärder som ska anmälas för samråd enligt miljöbalken. Föreskrifterna gäller från april 2014 och omfattar åtgärder som bland annat dikesrensning, skogsgödsling och anläggande av skogsbilväg.

Ändrade föreskrifter till skogsvårdslagen förtydligar skyddet av arter samt hur miljöhänsyn får prioriteras vid skötsel av skog.

Följs upp inom nio områden

Miljökvalitetsmålet följs upp inom nio så kallade preciseringar:
Skogsmarkens egenskaper och processer, Ekosystemtjänster, Grön infrastruktur, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Hotade arter och återställda livsmiljöer, Främmande arter och genotyper, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden samt Friluftsliv.