Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Vad görs för att nå miljökvalitetsmålet?

Aktuella åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet, ur den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljömålen:

  • Under året avslutades projektet Life to ad(d)mire och det har troligen bidragit till minskad klimatpåverkan från cirka 4 000 hektar myr. I andra projekt har våtmarker anlagts som bidrar med vattenrening och fiskproduktion. Åtgärderna förväntas ge en positiv påverkan på ytterligare 40 000 hektar våtmark i anslutning till restaureringarna. Det går nu att se effekterna av restaureringarna, fågelarter som kräver öppna våtmarker har återkommit och vegetation etablerar sig där restaurering ägt rum.
  • Det finns ett fortsatt intresse bland olika organisationer för att restaurera och anlägga våtmarker. Aktiva aktörer är bland andra Våtmarksfonden, Sportfiskarna, kommuner, skogsföreningar och skogsbolag. De restaureringar som genomförs ger resultat för både biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster.
  • Flera län rapporterar att de fått till skötsel på marker som inte haft hävd under en period.
  • Ett samverkansprojekt med syfte att få till bra skötsel av strandängarna vid fågelsjön Östen har genomförts.
  • Länsstyrelsen i Gävleborg tar upp att antalet anmälningar för skyddsdikning har minskat och hoppas att det är ett resultat av projektet Skogsbruk och vatten där anpassad markberedning kombinerat med skärmträd ersatt skyddsdikning.
  • Genomförandet av den nya EU-förordningen om invasiva främmande arter pågår. Ett fokus för arbetet under 2015 har varit att utföra insatser som behövs för att uppfylla förordningen. I Hallands län har Laholms kommuns tillsammans med Hushållningssällskapet haft ett projekt där skolungdomar arbetat med att gräva bort gul skunkkalla längs en å. Bekämpning av mårdhund, vresros, jätteloka, sjögull och mink har också utförts.