Svenskarna kör allt mer bil

663 mil med bil kör varje svensk i genomsnitt per år, enligt en uppdaterad indikator. Det är 8 mil mer än förra mätningen, trots att bilåkandet måste minska för klimatets och hälsans skull.

Varje svensk kör i genomsnitt 663 mil med bil per år, enligt 2015 års siffror. Det är en ökning med 8 mil jämfört med år 2014. För andra året i rad ökar antalet mil per person, så trenden från år 2009 med minskande körsträckor är bruten. Samtidigt behöver resandet med bil minska om klimatmålen och flera andra svenska miljökvalitetsmål ska kunna nås.

Utsläppen påverkar miljön och dig

Utsläppen från vägtrafiken påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stor negativ påverkan på människors hälsa. Trafiken tar också mycket naturresurser och utrymme i anspråk. Utvecklingen inom transportområdet kommer att ha en avgörande betydelse för arbetet att nå flera av miljökvalitetsmålen.  

Minst i Sundbyberg, mest i Munkedal

Invånarna i Sundbybergs kommun kör bil kortast i Sverige med 397 mil per invånare år 2015. Den längsta körsträckan har de som bor i Munkedals kommun med 988 mil per invånare. Hur ser det ut i din kommun och ditt län? Kolla i den uppdaterade indikatorn "Körsträcka med bil" här på miljömål.se.

Indikatorer visar hur Sveriges miljö mår

På miljömål.se/indikatorer presenteras 110 indikatorer som visar hur den svenska miljön mår ur olika aspekter. Förändringar inom indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av miljökvalitetsmålen.  

Underlag till årlig uppföljning

Indikatoruppdateringen är ett underlag till den kommande årliga regionala och nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Uppföljningen beskriver hur miljön mår och hur arbetet för att nå miljömålen går i hela Sverige. Den regionala uppföljningen publiceras på miljömål.se/regional den 15 december 2016. Den nationella uppföljningen redovisas till regeringen och på miljömål.se/au den 31 mars 2017.