Integrera miljömålen med de globala målen

Miljömålen behöver tas tillvara och integreras med genomförande och uppföljning av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det är viktigt att inte fastna i diskussioner om målhierarkier utan att fokusera på att få saker att hända. Det är två slutsatser från Miljömålsrådets möte 29 november.

Miljömålsrådets möte den 29 november 2016 fick besök av miljöminister Karolina Skog som tryckte på att Agenda 2030 kommer att prägla statens arbete framåt. Nationellt ska miljödelen av Agenda 2030 genomföras med avstamp i nationella miljömålen.

– Jag hoppas att det systematiska miljöarbetet kan spridas till fler områden, säger miljöminister Karolina Skog. Regeringen arbetar med att ta fram etappmål, de kommer sannolikt beslutas i omgångar och sträcka sig efter 2020.

Stimulera miljösmart konsumtion

Miljömålsrådets ordförande Maria Wetterstrand har pekat ut hållbar konsumtion och särskilt upphandling som tema för rådets arbete nästa år. Frågor kring konsumtion berör alla rådets myndigheter och det finns möjlighet att lära av varandra. Till exempel har Trafikverket i år börjat ställa klimatkrav i sina upphandlingar.

Miljö- och energidepartementets statssekreterare Ulf Holm presenterade de sju fokusområdena i regeringens strategi för hållbar konsumtion. Strategin ska bland annat stimulera hållbara sätt att konsumera, till exempel genom effektivare miljömärkning. Åtgärder för att främja utvecklingen av delningsekonomi och cirkulär ekonomi ska arbetas fram.

– Regeringen arbetar nu vidare med frågorna och avser att redan i vårbudgeten presentera alternativa välfärdsindikatorer som tillägg till BNP, säger Ulf Holm.

Rådet diskuterade Konsumentverkets uppdrag att inrätta ett forum för miljösmart konsumtion. Ledamöterna lyfte behov av att verka för beteendeförändringar hos konsumenter, samtidigt som det är viktigt att myndigheterna behåller sin neutralitet och trovärdighet.

Ett sextiotal myndighetssamarbeten

Rådet diskuterade ett tjugotal nya samarbeten för olika konstellationer av myndigheterna. I år har rådet fokuserat lite extra på hur myndigheterna arbetar med avvägningar mellan miljö och andra intressen. Hållbara transporter har också varit ett prioriterat område. Teknik och arbetssätt för resfria möten är en fråga som engagerar hela rådet.

Rådet gjorde en lägeskoll över hur det går med de 44 pågående samverkansprojekten. De kommer att följas upp i myndigheternas årsredovisningar.

Nästa möte med Miljömålsrådet är den 8 februari 2017.