Banvallen får inte besprutas

Miljönämnden i Älvdalens kommun hänvisar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö när de beslutar att Banverket inte får använda ogräsbekämpningsmedel i kommunen.

Förbudet gäller banvallen längs spårsträckan Mora–Märbäck i Älvdalens kommun. Enligt Dalarnas Tidningar betvivlar miljönämnden att Banverket har den kunskap om vattentäkters placering, områdets topografi, markförhållanden och grundvattennivåns läge som krävs för att kemisk ogräsbekämpning ska kunna utföras.